ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

FPNCC က တင္ျပထားသည့္စာတမ္းကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ေျပာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UWSA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ား ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ‘၀’အဖြဲ႕(UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕(KIO/KIA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕(NDAA)ႏွင့္ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)တို႔ေလးဖြဲ႕ႏွင့္ညေန  ၃ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တအာင္း အဖြဲ႕(TNLA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA) ႏွင့္ ရခုိင္အဖြဲ႕(AA)တို႔ သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေရးေကာ္မတီ(FPNCC)၏ မူ၀ါဒစာတမ္းကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း KIO/KIA ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာ ၾကားသည္။‘‘အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က FPNCC ဘက္ကအ ရင္တင္ထားတဲ့စာတမ္းအေပၚမွာ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အ ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးေက်ာက္ ေကာ္အမ္းက ဦးစီးၿပီးေတာ့ NCA အ ေပၚမွာထားရွိတဲ့တခ်ိဳ႕သေဘာ ထားေတြကုိ တင္ျပတာျဖစ္ပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း သူတို႔ ဘက္က သေဘာထားေတြတခ်ိဳ႕ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိျပန္ၿပီးရွင္းျပ ပါတယ္’’ ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။

FPNCC သည္ NCA မထုိး ဘဲႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ယခင္က သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ ထားၿပီး ၎တုိ႔ျပဳစုထားသည့္မူ၀ါ ဒစာတမ္းကုိ အစုိးရႏွင့္တပ္မ ေတာ္ထံ ၂၀၁၇ ကတည္းက တင္ ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပသည့္ ၂၁ရာစုပင္လုံဒုတိ ယအစည္းအေ၀းလာေရာက္စဥ္ ကလည္း FPNCC ၏မူ၀ါဒကုိ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က မူ FPNCC ၏စုဖြဲ႕မႈကုိ အသိအ မွတ္မျပဳေပ။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ မူ၀ါဒစာတမ္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ ေရးဆြဲရန္ျဖစ္ေစ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကုိ ၎တို႔၏ အေထြေထြမူ၀ါဒႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည္ျဖစ္ ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္ဆုိင္ ရာကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေသာအ ရည္အခ်င္း ပုဒ္မဆုိင္ရာကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကုိ အ စုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထား ရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ် ေရး၊ ဥပေဒျပဳပုိင္ခြင့္၊ တရားစီ ရင္ခြင့္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ပိုင္ခြင့္၊ ဘ႑ာအခြန္ႏွင့္ေငြေၾကး ေရးရာ၊ သယံဇာတတူးေဖာ္အ သံုးခ်ျခင္း၊ ေဒသႏၲရနယ္စပ္ေရး ရာလုံၿခံဳေရးကိစၥ၊ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါစစ္ေဆးကာ ကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးက႑၊ တိုင္း ရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ဆုိင္ရာကိစၥ၊ လူ မႈေရးရာက႑စသည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆုိမႈအ ေပၚ ဘက္စုံတရားမွ်တစြာအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕၏ မူ၀ါ ဒစာတမ္းတြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႕မ်ား၏ ခရီးစဥ္တြင္ FPNCC ကုိလက္ခံမႈရွိ၊ မရွိေခါင္းစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပ သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က NCA မထုိးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ NCA တြင္ပါ၀င္ရန္တုိက္တြန္း ထားရာ ယင္းသုိ႔တုိက္တြန္းမႈကုိ စဥ္းစားမည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီခ်ိန္မွာ ထုိးဖုိ႔၊ မထုိးဖုိ႔ဆုိတာေျပာဖုိ႔ ေစာပါေသးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းတို႔ႏွင့္ လည္း အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က UWSA,KIA,NDAA ႏွင့္ SSPP တို႔ကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆုံစဥ္ NCA ထုိး ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္၏သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယတပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA တို႔ကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ NCA ဆုိင္ရာ ကိစၥကုိသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ဆုိသည္။

ကခ်င္ေဒသတြင္ ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းရွိ၊ မရွိ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမး ျမန္းမႈအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ‘‘ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း အဲဒီကိစၥေတြမေျပာပါဘူး။ အခု ေျပာတဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုကုိ လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ အပုိင္းပဲ ေျပာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိ ေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကအုိင္အုိရဲ႕အေရးကုိေျပာဖုိ႔ သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႕လုံးရဲ႕ အေရးကုိေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အဲဒီကိစၥေတြမေဆြးေႏြး ပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တုိးတက္မႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း TNLA ဒု ဥကၠ႒(၂)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာခုိလန္း က ေျပာသည္။

TNLA ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးမုိင္းအုိက္ေက်ာ္ကမူ ‘‘အ စည္းအေ၀းၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေဒသမွာ ထုိးစစ္ေတြေလ်ာ့ သြားမယ္၊ တိုက္ပြဲေတြေလ်ာ့သြား မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့’’ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေန တြင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA အ ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိဘဲ အ ေျခအေနတည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ ညေန၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္မစၥ တာဟုန္လ်န္ႏွင့္ Horizon Lake View ဟုိတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနအာရွေရးရာ အ ထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္ ေကာ္ရွန္းႏွင့္လည္း ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိေရွာင္ ၍မရႏုိင္ဟု မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္း က ေျပာၾကားသည္။

‘‘NCA ကုိေရွာင္လုိ႔မရႏုိင္ပါ ဘူး။ အဘက္ဘက္က NCA စာ ခ်ဳပ္ကုိ အျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ဆုိုဖုိ႔အ တြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကတိုက္တြန္း ေနပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာအဘက္ ဘက္ေတြက NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိဖုိ႔အတြက္ သူတို႔က တက္ႂကြ တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္း ဆက္လက္တုိးတက္ႏုိင္ပါတယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ ဟု မစၥတာ ဆြန္ေကာ္ရွန္းက ေျမာက္ပိုင္းအ ဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ လာေရာက္စဥ္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

More in News Section