၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယေန႔တြင္ က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆြးေႏြး

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔ကို ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ကက်င္းပရာ ႏုိင္ငံ ေရးအပါအ၀င္ က႑ေလးရပ္မွ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းသည့္အ ခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကိုအစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးသည္။ 


ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)က ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊  စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား စသည့္ က႑ေလးရပ္မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ညီလာခံသို႔ တင္သြင္း ထားရာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊  တပ္မေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ NCA  လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕မွ ညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက အစုအဖြဲ႕အ လိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအဆင္ေျပေၾကာင္း ညီ လာခံ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ယမန္ေန႔ညေန၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ သည္။ 

‘‘လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ ေဆြး ေႏြးမႈေတြကေတာ့ အားလံုးအ ဆင္ေျပပါတယ္။ UPDJC ကေန ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာျပန္က် လာတဲ့ သေဘာတူၿပီးသားအ ခ်က္ေတြ အျပင္အခ်က္ေတြအား လံုးကို ကြၽန္မတို႔လႊတ္ေတာ္အစု အဖြဲ႕ကေတာ့ အားလံုးသေဘာတူ  တယ္။ အားလံုးက မနက္ျဖန္မွာ  ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးဖို႔ဆိုတာမ်ိဳး တိုင္ပင္ထားပါ တယ္’’ ဟု လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕  မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကေျပာသည္။ 

ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္) တြင္မူညီလာခံ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ကို က႑အလိုက္ခြဲ၍ အစုအဖြဲ႕ အားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕အေန ျဖင့္မူ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ညႇိ ႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိ ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   အဆိုပါအစုအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ကေျပာ သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုအဖြဲ႕က  လိုခ်င္တဲ့ဟာအတိုင္း အတိအက် ႀကီးေတာ့ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ ဒါဆို ေရွ႕ဆက္ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ဘယ္ ေလာက္ထိေလွ်ာ့လို႔ရတဲ့အတိုင္း  အတာ၊ ဘယ္ေလာက္လဲကအစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီက ေတာ့ ေဆြးေႏြးတာေတြရွိပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ညီလာခံက်င္းပေနသည့္ ကာလအတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ရန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။ 

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအ စည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ သည္  က်ား၊ မ ဆိုင္ရာတန္းတူ ညီမွ်မႈ ျဖစ္ရာယင္းတြင္ ‘ဒီမိုကေရ စီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခ ခံေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္ သည့္ ႏုိင္ငံသားကိုမွ် က်ား၊ မ ဆိုင္ရာလိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံ ေသာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစ ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရး အတြက္မူ၀ါဒခ်မွတ္ရမည္။က႑ အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ နည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေရး ကိုအားေပးရန္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံ ေသာျပည္ေထာင္စုတြင္ က်ား၊ မေရးရာအေျချပဳအၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ားကို  ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒ မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က်ား၊ မဆိုင္ရာတန္းတူညီမွ်မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳေစရန္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္’ ဟူ၍ ပါ၀င္ သည္။ 

စီးပြားေရးက႑တြင္မူ ဖက္ ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူအဆို ျပဳခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပ ထားကာ ‘‘တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္း  ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း ရွိ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဦးစားေပးအေကာင္အ ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္စီး ပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း  ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ ကိန္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို သဟဇာတ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္  မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ မႈမရွိေစေရးထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္’’ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈေရးက႑အတြက္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ရန္ တင္ ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑ ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အဆိုျပဳခ်က္တြင္မူ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ျပဳေရး  အစီအမံမ်ား တင္သြင္းထား သည္။ 

အထက္ပါအေျခခံအဆိုျပဳ ခ်က္မ်ာေဆြးေႏြးရန္ ညီလာခံကို  ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ ရက္ၾကာ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ 

More in Politics Section