ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားက ႏွလံုးကို အေထာက္အကူမျပဳဟုဆို

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားသန္းႏွင့္ခ်ီ ၀ယ္ယူေသာက္သံုးေန ေသာဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ ကို ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။


၁၉၇၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကားေလ့လာမႈ၁၈ ခုတြင္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္ အကူမျပဳေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ပွ်မ္းမွ် ၁၂ ႏွစ္တာအတြင္း လူ ႏွစ္ သန္းေက်ာ္ကို ေလ့လာရာ တြင္ အထက္ပါရလဒ္ရရွိခဲ့သည္။

လူအမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါကိုကာကြယ္  ေရးပို၍ အားထုတ္ရေသာနည္းလမ္းထက္ ေဆးေသာက္ျခင္းကဲ့သို႔  လ်င္ျမန္လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းကို ပိုသေဘာက်ေလ့ရွိေသာ္ လည္း ယင္းနည္းလမ္းေၾကာင့္ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳျခင္းမရွိဟု သုေတသီေဒါက္တာဂြၽန္ဆီကင္က ေျပာသည္။

ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားသည္ ႏွလံုးေသြး ေၾကာက်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိုေဆး၀ါး မ်ားကို ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မေသာက္သင့္ဟု သုေတသီမ်ား က ေျပာသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈအေလ့အထ မ်ားကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳ ဓာတ္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားက ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ ေစသည္ဆိုေသာ အေထာက္အထားမေတြ႕ရဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။  ယင္းေဆး၀ါမ်ားက ေလျဖတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဟု သုေတသီမ်ားကဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးေနၿပီး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္းမာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားသံုးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစားျခင္းက ႏွလံုးက်န္းမာ ေရးကို တိုးတက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ဗီတာ  မင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္  ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလူအမ်ားက လြဲမွားစြာယံုၾကည္ေနေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါကို ကာ ကြယ္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေသြးေပါင္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာပမာဏႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေရွာင္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္  ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတတီမ်ားကအႀကံျပဳသည္။     (UPI)

More in News Section