ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ (Tr-ade War) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရတြင္‘စစ္ပြဲ’စကားလံုးပါကတည္းက ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္  အက်ိဳးရွိေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး  (Win-Win Situation) ျဖစ္ထြန္း ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလူတိုင္း ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ စစ္ပြဲက့ဲသို႔ လက္နက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း  မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လူႏွင့္အ ေဆာက္အအံု႐ုပ္၀တၳဳမ်ားပ်က္စီး  မႈကို လတ္တေလာမ်က္ျမင္ေတြ႕  ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္မႈအလိုက္ အႏိုင္၊ အ႐ံႈးရလဒ္မ်ားေအာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္လူ မႈအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားအနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိလာ မည္မွာေသခ်ာသည္။ ဆံုး႐ံႈးနစ္ နာမႈ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္  ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသာမ က ဆက္စပ္ေနေသာႏုိင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသျဖင့္စီး ပြားေရးအေဆာင္အအံုထဲရွိက႑ အားလံုးတြင္ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ ပါဆင့္ပြား၍ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲဟု ဆိုပါက မည္သည့္စစ္ပြဲမွမ ေကာင္းဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါ လွ်င္လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ထင္ သည္။


ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲဟူသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္  ပတ္သက္၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာ ကြယ္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ၾကျခင္း ျဖင့္ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲသည္ ကုန္သြယ္ ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ကိုယ္က်ိဳးစီး ပြားကာကြယ္မႈ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ  ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရမည္။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ  မ်ားမွ  သြင္းကုန္မ်ားမိမိတို႔ႏိုင္ငံ မ်ားအတြင္းသို႔အလြယ္တကူ၀င္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ရည္ ရြယ္ခ်က္ထားရွိလ်က္အေရအ တြက္ကိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  (Quotas)(သို႔မဟုတ္)အေကာက္ ခြန္မ်ား (Tariffs) ကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္ ေရးအတားအဆီးမ်ားခ်မွတ္ျခင္း  ကို ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား အျပန္အလွန္တုံ႕ျပန္ ျပဳလုပ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ကုန္သြယ္  ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား အခြန္တိုး ျမႇင့္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံေသာ အခါ သြင္းကုန္မ်ား၀င္ေရာက္မႈ တြင္ အျပန္အလွန္ခက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အျပန္ အလွန္စည္းၾကပ္ျခင္းကို ဘတစ္ ျပန္က်ားတစ္ျပန္ ျပဳလုပ္ၾကရင္း သြင္းကုန္မ်ား စီး၀င္မႈေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ ပမာဏပါ က်ဆင္းလာေတာ့ သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းထုတ္ လုပ္မႈမ်ားပါထိခိုက္မႈရွိလာတတ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား  ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ား သည္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလံုး၏ ကုန္ ထြက္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုပါ အဆင့္ေလ်ာ့ က်ေရြ႕သြားေစႏုိင္သည္။ ပိုမိုျပင္း ထန္လာပါက ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီး  ပြားကို ထိခိုက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေစ သည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕က လည္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈတခ်ိဳ႕သည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈထက္ ႏွစ္ဖက္အက်ပ္အ တည္းျဖစ္ေစသည့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈကိုသာပိုုမိုဦးတည္ေစ သည္ဟုဆိုထားသည္။ ဥပမာ ႏုိင္ ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံတြင္း  သို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ သြင္းကုန္  မ်ားေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္တိုး ျမႇင့္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံပါက သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသည္လည္း  ၎ တို႔ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္လာမည့္သြင္းကုန္မ်ားအ ေပၚတြင္ အခြန္မ်ားျမႇင့္တင္စည္း ၾကပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔အျပန္အ လွန္သြင္းကုန္ခြန္မ်ားျမႇင့္တင္မႈ သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈကို ထိ ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစလ်က္ေနာက္ ဆံုးတြင္ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီး ပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို ထိ ခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္ ဟု သံုးသပ္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံမ်ား  ၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ား တြင္ အစိုးရမ်ား၏ ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပး၍  ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိ တတ္သည္။

ထိုသို႔ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ တုံ႕ ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ပိုမိုခက္ခဲႏုိင္ ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာမည္။ ေနာက္ ဆံုးတြင္အစိုးရမ်ားအၾကား အၿငိဳး   အေတးျဖစ္ပင္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပး၍ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားကာကြယ္ျခင္းမ်ိဳးကို ေငြ ေၾကးအရင္းအႏွီးနည္းပါးသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအ ေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္စြမ္းရည္ရွိ ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ျပဳမႈ  သည္ျဖစ္ေစကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာ ကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ  ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ႏုိင္ငံတ ကာ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္တစ္ ခုလံုးေပၚတြင္ သက္ေရာက္လာ ခဲ့ပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ  ငယ္မ်ားအေပၚ ပိုမိုထိခိုက္မႈမ်ားရွိ လာတတ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးရ လဒ္သည္ ကားဆိုးက်ိဳးသာျဖစ္  ေစသည္ကို သမိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ ၂၁ ရာစု၏ ဒုတိယဆယ္ စုႏွစ္အကုန္ကာလ ယခုလတ္တ ေလာ ကမၻာ့စီးပြားေရးအခင္း အက်င္းတြင္ ‘ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ’ ဟူေသာအသံမ်ားကို ထပ္ခါတ လဲလဲျပန္လည္၍ ၾကားေနရ သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဇူလိုင္ပထမ ပတ္တြင္မူ စတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္ ျမင္ ေတြ႕သိရွိခဲ့ၿပီ။ ကမၻာလံုးအဆက္  အစပ္အားေကာင္းေနေသာ ဂလို ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကမၻာတြင္  အ တိတ္ကာလ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ  မ်ားထက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ဖြယ္၊ ပို၍ ထိ ခိုက္လာဖြယ္ရွိမည္။ ေကာင္းက်ိဳး  ထက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာပိုမိုျဖစ္ ေစႏုိင္ေသာ ဘတစ္ျပန္က်ားတစ္ ျပန္ကုန္သြယ္ေရးဟန္႔တားမႈျဖစ္ စဥ္ကို မည္သူကစတင္ခဲ့သနည္း။

ကနဦး ကုန္သြယ္မႈစိန္ေခၚ သံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္ အားႀကီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ထံမွ ေပၚ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈  မတ္လကုန္ခါနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ သြြင္းကုန္သံမဏိႏွင့္ အလူ မီနီယံမ်ားအေပၚအခြန္ပိုမိုစည္း ၾကပ္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ ထရန္႔က လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္လည္း ၎တို႔၏အက်ိဳး စီးပြားကို  ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္သို႔တင္း သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္အစီအ မံမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈ သည္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္တိုးျမႇင့္စည္းၾကပ္ ႐ံုျဖင့္မၿပီး။ အီးယူ၊ ကေနဒါ၊ မကၠ ဆီကုိ ႏုိင္ငံတို႔မွ သြင္းလာမည့္ သံမဏိသြင္းကုန္မ်ားေပၚတြင္ပါ ပိုမိုေကာက္ခံစည္းၾကပ္ရန္ရွိလာ ခဲ့ရာ အီးယူသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္၍ အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ   ျပန္လည္ အခြန္တိုးျမႇင့္မည္ဟု တုံ႕ျပန္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမႇင့္မည့္ စာရင္း ကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္အေျခအေန အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အျပဳအမူ သည္ ၎ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအ ဆက္အဆံႀကီးမားသည့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈ မ်ားရွိလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္းေနသည့္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံအပါအ၀င္ အိႏိၵယသြင္းကုန္မ်ားပါ ထိခိုက္မႈ ရွိမည့္ အလားအလာမ်ားျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ သာမက တူရကီႏုိင္ငံတို႔ကလည္း  အေမရိကန္မွ တင္သြင္းသည့္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္သစ္မ်ားတိုး ျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့ၾက သည္။

အေမရိကန္သည္ ကုန္သြယ္ ေရးစစ္မီးကုိ စတင္ေမႊးခဲ့ၿပီ။ မ ေက်နပ္ခ်က္ေဒါသေလာင္စာ ရွိ ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ေလာင္ ကြၽမ္းေစမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚလာေတာ့မည္။ ထို႔မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္၍ ကမၻာအႏွံ႕ကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္း မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဒီမိုႏုိသက္ေရာက္မႈ သေဘာအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ ကုန္သြယ္ ေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္ထိခိုက္မႈရွိလာမည္။ ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑က်ဆင္းမႈ  ႀကံဳေတြ႕လာရဖြယ္ရွိမည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္  အေတာ္မ်ားမ်ားထံမွ စိုးရိမ္သံ မ်ားကို ၾကားလာေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးအင္ အားႀကီး၊ စားသံုးမႈအင္အားႀကီး သည့္ ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္က်ိဳးကာ ကြယ္မႈစတင္ခဲ့ေသာ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံသည္ အတိတ္ကာလ၏  ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လွည့္ ၾကည့္၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားတတ္ဖို႔ လိုလာသည္။

  ပထမကမၻာစစ္အၿပီးကာလ  သမၼတဟားဘတ္ဟူဗား (Harbert Hoover) လက္ထက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး  က်ဆင္း၍ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲမ်ားရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ ၌ စမုသ္ - ေဟာ္လီအခြန္အက္ ဥပေဒ (Smoot - Hawley Tariff Act) ျဖင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာ ကြယ္သည့္အျပဳအမူလုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္အ ေမရိကန္သို႔၀င္ေရာက္လာသည့္ သြင္းကုန္မ်ားေလွ်ာ့ခ်၍ အေမ ရိကန္စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္း  ေစရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္  တုံ႕ျပန္လာေသာ ကုန္သြယ္မႈအ တားအဆီးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး  ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားဆီသို႔ ဦး တည္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးရ လဒ္မွာ ႏုိင္ငံအတြက္ပိုမိုိုဆိုးရြားေသာ စီးပြာေရးအက်ပ္အတည္း ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ၏  အေယာက္ ၄၀ ေျမာက္သမၼတ  ေရာ္နယ္ေရဂင္လက္ထက္ (၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၉ ခုနစ္အထိ) ကာလမ်ား၌လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ဂ်ပန္သြင္း ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ကိုတာ အေရအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္။  အေမရိကန္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ  ဆံုး႐ံႈးမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း  ေနာက္ ဆံုးရလဒ္မွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ထက္ ဆံုး႐ံႈးမႈႈကပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ သည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။  သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ လက္ထက္ (၂၀၀၁ - ၂၀၀၉) တြင္ သံမဏိ သြင္းကုန္မ်ားေပၚတြင္အေကာက္ အခြန္မ်ားျမႇင့္တင္ ေကာက္ခံခဲ့ သည္။ ကုန္သြယ္ဖက္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပန္ လည္တုံ႕ျပန္မႈမ်ား ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့လာရသျဖင့္အစီ အစဥ္ျပန္လည္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အနီးကပ္ဆံုးအတိတ္ ကာလျဖစ္သည့္ သမၼတအိုဘား မားလက္ထက္ တ႐ုတ္တာယာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္တိုး ျမႇင့္စည္းၾကပ္သည့္  အားထုတ္မႈ သည္လည္း အေမရိကန္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မျဖစ္ထြန္းခဲ့ေပ။

ယခုလည္း အေမရိကန္မွစ တင္ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ သက္ေရာက္လာႏိုင္ေျခမ်ားကို ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသာမက အေမရိကန္ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အျခားေသာ က႑မ်ားမွ ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္ပူ ပန္လ်က္ရွိေနၾကေလၿပီ။ သမၼတ ထရန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္း အေမရိ ကန္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္း မႈ ႏွမ္းထြက္ကိုက္၊ မကိုက္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ နစ္နာခ်က္ကို ဤသို႔ျပန္လည္တံု႔ ျပန္မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့သည္မွာ သမိုင္းရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတ ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေလာ၊ အႀကံေပးတို႔၏ အေတြးအ ေခၚမ်ားေၾကာင့္ေလာ။ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈအ တြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈနည္း သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ဖူးေသာ နည္းလမ္းကို ျပန္လည္က်င့္သံုး ရန္ မည္ကဲ့သို႔ အစျပဳခဲ့သနည္းဟူ သည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္သမၼတ စီးပြား ေရး အႀကံေပးအႀကီးအကဲ Gary Cohn  ကမူတ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ား ကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ေၾကညာကတည္းက အိမ္ျဖဴေတာ္ကို စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္သမၼတထရန္႔  ၏ တဇြတ္ထိုးအျပဳအမူသည္ ယခင္ အတိတ္ကာလမ်ားႏွင့္မတူ သည့္ကမၻာ့စီးပြားေရးအခင္းအ က်င္းကို အႀကီးအက်ယ္ဟန္ ခ်က္ပ်က္ ေစေတာ့မည္ေလာ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔ ၏ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကု စားႏိုင္သျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္နည္း လမ္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ (သို႔မ ဟုတ္) ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ (သို႔မ ဟုတ္) အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို အခက္ အခဲမ်ားက ႀကံဳေတြ႕လာေစပါက အိမ္နီးခ်င္းဒုကၡျဖစ္ေစေသာ ေပၚ လစီ (Beggar-thy-neighbour Policy) ကုိ က်င့္သံုးျခင္းဟု ပညာ ရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားကဆို သည္။ ထိုသို႔မိိမိႏိုင္ငံတစ္ဖို႔တည္း သာ ၾကည့္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကိုသာ အလြန္အမင္း ဦးစားေပး ကာကြယ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရး ကပ္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္း ရင္းခံျဖစ္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုအေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ပြဲအစပ်ိဳးခဲ့ၿပီ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီး မ်ားအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း လမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ မျဖစ္ေပၚလာေရး အားထုတ္ေန ၾကေပမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္ မ်ားအတြက္မူ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တို႔၏ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေန အ ေျပာင္းအလဲဇာတ္ကြက္မ်ားကို ကမၻာ့စီးပြားေရး ျမင္ကြင္းက်ယ္ ႀကီးေပၚတြင္ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ ၾကည့္မွန္းဆ တတ္ႏိုင္အားျဖင့္ ျပင္ ဆင္ထား႐ံုမွတစ္ပါး အျခား မရွိေလၿပီ။။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ေစာႏိုင္ (အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒ)သည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သံုးသပ္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)