တ႐ုတ္ေစ်းကြက္တြင္ ငါးတန္ႏွင့္ ပုစြန္ျဖဴလိုအပ္ခ်က္ျမင့္ေန၍ ျပည္တြင္း၌ ေမြးျမဴသင့္ဟုဆို