ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား 5G ကြန္ရက္ကူးေျပာင္းရာတြင္ Nokia က ပံ့ပိုးကူညီရန္အသင့္ရွိဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို 5G စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးအေနထားရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္၀န္ေဆာင္ မႈ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Nokia  ျမန္မာ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိ Mr.  Da-nabalan Amirthalingam က ေျပာၾကားသည္။ 

Nokia အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာနယ္ပယ္၌ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူ အျဖစ္မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္သူအျဖစ္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ ပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ 5G ကြန္ရက္နည္းပညာ အစိတ္အပိုင္း  မ်ားကို စပိန္ႏုိင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပသည့္ Mobile World Congress 2018 ၌ မိတ္ဆက္ ခဲ့သည္။ 

‘‘Mobile World Congress  မွာ Nokia ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အင္တာပ႐ိုက္စ္၊ ဒစ္ ဂ်စ္တယ္က်န္းမာေရးနဲ႔ 5G စတာ ေတြကို စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြအတြက္ လုပ္ ႐ိုးလုပ္စဥ္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူ အျဖစ္ကေန ဒစ္ဂ်စ္တယ္၀န္ေဆာင္  မႈေပးအပ္သူအျဖစ္ပ့ံပိုးကူညီႏုိင္ပံု ကို ထူးျခားတဲ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္’’ ဟု Mr.Dana- balan Amirthalingam က ေျပာ သည္။ 

Nokia အေနျဖင့္ ကြန္ရက္ ထိုးေဖာက္မႈစြမ္းရည္အျပင္ကုန္ က်စရိတ္ပါသက္သာေစမည့္ 5G အတြက္ Future X ကြန္ရက္ဒီဇုိင္း၊ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ၊ ၀ုိင္ ဖိုင္ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ နည္း ပညာမ်ား၏ ေဂဟ စနစ္က်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္အတြက္ Facebook  ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန သည္။ 

ထို႔အျပင္ 5G ကြန္ရက္နည္း ပညာကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အူရီး ဒူးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည္။