သင္႐ိုးသစ္ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားမႈကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ႀကီးၾကပ္မည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းမ်ား၌ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ ၾကားေနမႈထိေရာက္ေစေရး ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္ မတီဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ံုးအခ်ိဳ႕က စီစဥ္ေနသည္။ 

သင္႐ိုးသစ္ဘာသာရပ္မ်ား ကို သင္ၾကားရာ၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားသည့္ သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီးပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

‘‘ဘာသာရပ္အလုိက္ သူ႔အ ခ်ိန္နဲ႔သူ သင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိတယ္။ သင္႐ိုးသစ္သင္နည္းသင္ တန္းေတြလည္း ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ေပးထားၿပီးျဖစ္ေတာ့ ဆရာလမ္းၫႊန္ပါအတုိင္း၊ သင္တန္းမွာ ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ဆရာမေတြ သင္ရဲ႕လား၊ ဘာေတြလိုေနလဲ။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေအာင္ပါ’’ဟု အဆုိပါၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးက ဆိုသည္။ 

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယဘာသာရပ္ဟူ၍ ၁၀ ခုပါရွိၿပီး တြဲဖက္သင္႐ိုးဝင္ ဘာသာမပါဝင္ဘဲ ဘာသာရပ္ အားလံုးကို အဓိကဘာသာရပ္မ်ား အျဖစ္ ထားရွိသင္ၾကားမည္ျဖစ္ သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာ သင္ႏွစ္မ်ားက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ သင္႐ိုးသစ္ဘာ သာရပ္အခ်ိဳ႕ကို တြဲဖက္သင္႐ိုးဝင္ဘာသာဟု မွတ္ယူကာ မသင္ျခင္း မ်ား ရွိသည့္အျပင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ေနသည့္အတန္းမ်ား၌ စာေမးပြဲမက်င္းပရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေသာ္လည္း စာေမးပြဲက်င္းပျခင္း မ်ားရွိခဲ့သည္။ 

‘‘တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဂီတ ဘာသာရပ္ကို မသင္တာေတြရွိ ေသးတယ္။ အဲဒါေတြ စိစစ္ဖို႔က အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုး၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးေတြမွာ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္တာ ေတြရွိတယ္။ ဒီဘာသာေတြ သင္ရဲ႕ လား၊ သင္ဖို႔ ဘာအခက္အခဲေတြရွိလဲဆိုတာေတြ လိုက္စစ္ေဆးၿပီး ညႇိႏိႈင္းေပးရမွာ’’ဟု မူလတန္းသင္ ႐ိုးသစ္ ဂီတဘာသာရပ္ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ဝင္ သဃၤန္းကြၽန္းပညာေရး ေကာလိပ္ ကထိက ဦးေက်ာ္ျမင့္ က 7Day ဂ်ာနယ္ႏွင့္ သီးသန္႔အင္ တာဗ်ဴးတြင္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

KG+12 စနစ္သစ္အရ သူ ငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယ တန္းမ်ား၌ ပံုစံက်စာေမးပြဲစစ္ေဆး ျခင္း (Formal Test) မျပဳလုပ္ဘဲ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားသင္ယူစဥ္ အတန္းပိုင္ဆရာက အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ စစ္ေဆးျခင္း၊ တစ္ႏွစ္လံုးသင္ၾကားခဲ့သည့္ သင္ခန္း စာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္ လည္ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္ ေဆးျခင္းမ်ိဳးသာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေနကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ မိဘမ်ားထံ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ကာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ မိဘ မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္ဟု သင္႐ိုးသစ္သင္ျပနည္းသင္တန္း လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

KG+12 စနစ္အရ ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ သူငယ္တန္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ပထမတန္း၊ ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ ဒုတိယ တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအား သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္ ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။ 

သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္ကို ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA) ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာ ရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ CREATE Project က ေရးဆြဲထားသည္။