စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား၀င္ခြင့္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာတြင္ ေခၚယူမည္

အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္မ်ား၀င္ခြင့္ကို သတင္းစာမွ သီးျခားေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္း ပညာေကာလိပ္မ်ား၏ A.G.T.I သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို  ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေခၚယူရန္ လ်ာထားေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး က ေျပာသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္တြင္ ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရနည္း ပညာေကာလိပ္မ်ား  ၀င္ခြင့္ကို သတင္းစာမွ သီးျခားေခၚယူမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခုက ၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္က ေလွ်ာက္တဲ့ေက်ာင္းေတြနဲ႔ တုိက္ ႐ုိက္ေခၚတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို စ ေလွ်ာက္ေနရၿပီ။ သူတုိ႔၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံတာေတြ ၿငိမ္ တဲ့အခ်ိန္ေလာက္ A.G.T.I ေတြက ေအာက္တုိဘာေလာက္မွာ စေခၚ ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု နည္းပညာ၊ သက္ ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ပူ တာအို၊ ဟားခါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံ တဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေက်ာက္ ဆည္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခႏၲီး၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ သရက္၊ မေကြး၊ လက္ပံ တန္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ လပြတၱာ၊ က်ဳိက္ လတ္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မုိးညႇင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္တုိ႔တြင္ A.G.T.I သုံးႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အီ လက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္း ပညာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီ ယာ အထူးျပဳဘာသာရပ္သင္တန္း မ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြကို သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒပါ၀င္ေသာ ဘာသာတဲြျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စက္႐ုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပဲြ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခ်ၤာရမွတ္အေပၚမူတည္ကာသင္တန္း သားစိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ သုံးေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံ ၂၂ ေက်ာင္းရွိ A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအား အစိုးရက တစ္လလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 

A.G.T.I သုံးႏွစ္သင္တန္းၿပီး ဆုံးပါက ဒီပလိုမာေပးအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကုိက္ညီပါက နည္းပညာတကၠ သိုလ္ တတိယႏွစ္သို႔ ေပါင္းကူး တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။