႐ုပ္တုထဲကဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွလံုးသားထဲကဗိုလ္ခ်ဳပ္

ၿပီးခဲ့သည့္ေျခာက္လအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္တု ၁၆ ခုအထိ စိုက္ထူဖြင့့္လွစ္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုုိ အ ျပင္ပန္းျပယုုဂ္အျဖစ္ တရား၀င္အ သိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳ သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏ႏွလံုုး သားထဲတြင္ စစ္မွန္ခုုိင္မာစြာရွင္ သန္ရပ္တည္ေနမည္ဟုု စစ္အာ ဏာရွင္မ်ား အုုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ တြင္  လူထုုေခါင္းေဆာင္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုုကာ၊ အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏႐ုုပ္ပံုုလႊာကုုိ ျပည္ သူမ်ားေမ့ေပ်ာက္ေစရန္ စစ္အာ ဏာရွင္မ်ားက ေခ်ာင္ထုုိးခဲ့သည္။

သုုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အ ၾကာတြင္ သမုုိင္းတစ္ပတ္ျပန္ လည္လာသည္။ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏သမီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီ မုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီအာဏာရ လာၿပီးေနာက္  ပါတီႏွင့္အစိုးရက မၫႊန္ၾကားထားလင့္ကစား  ၿမိဳ႕ႀကီး၊  ၿမိဳ႕ငယ္အသီးသီး၌ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုုပ္တုုမ်ား အၿပိဳင္အဆုုိင္ စုုိက္ထူလာၾကသည္။

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုုပ္တု မ်ား စုုိက္ထူလာျခင္းကုုိ  ဗမာ တုုိင္းရင္းသား အမ်ားစုုေနထုုိင္ ရာေျမျပန္႔ေဒသတြင္ လူသိရွင္ ၾကား ကန္႔ကြက္မႈမရွိေသာ္လည္း တုုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၌ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆုုိင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး သမုုိင္းတြင္ တုုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑ကပါ၀င္သည့္ ဗုုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုုိ တုုိင္းရင္းသား မ်ားက ေလးစားမႈရွိသည့္တုုိင္ဗုုိလ္ ခ်ဳပ္အမည္ေပးမႈႏွင့္ ႐ုပ္တုုစုုိက္  ထူမႈတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္း ထန္စြာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ႀကံဳရသနည္း။

‘‘တုုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔  သူတုုိ႔ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္ ဒီေန႔အထိမရ ေသးဘူးယူဆေနတာ အဓိကအ ေၾကာင္းအခ်က္ပါပဲ’’ ဟုုတုုိင္းရင္း သားအေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဦးေမာင္ ေမာင္စုုိးက သံုုးသပ္သည္။

မၾကာမီက ကယားျပည္ နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္ ၏ ပထမဆံုုးဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုုပ္ စုုိက္ထူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကုုိေဒသ ခံတုုိင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈကုုိ  ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက တားျမစ္ရာက ႏွစ္ဖက္႐ုုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား ၿပီး ဆႏၵျပပဲြဦးေဆာင္လူငယ္မ်ား ကုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ ေစမႈျဖင့္ အာဏာပုုိင္မ်ားကတရား စဲြဆုုိခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္အမည္ ကုုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ ပထမ ဆံုုးျဖစ္စဥ္မဟုုတ္။ ကခ်င္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္တြင္လည္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုုပ္တုုစုုိက္ထူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ား ကန္႔ကြက္ခံထားရၿပီး ဆက္ လက္မလုုပ္ေဆာင္ရန္  ေဒသခံ တုုိင္းရင္းသားမ်ားက တားျမစ္ ထားသည္။

သုုိ႔ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္၌ ေဒသခံတုုိင္းရင္းသား မ်ား ကန္႔ကြက္ထားသည့္အေျခ အေနၾကားတြင္ ျပည္နယ္အစုုိးရ ကဦးေဆာင္၍ ေဒသခံမ်ားသ ေဘာထားမပါဘဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္႐ုုပ္တုု စုုိက္ထူရန္ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ ေနေသာေၾကာင့္ ႐ုုပ္ဆုုိးအက်ည္း တန္သည္အထိ ျပႆနာႀကီးမားခဲ့ ေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ဆုုိသည္။

ဗုုိလ္ခ်ဳပ္႐ုုပ္တုုစုုိက္ထူျခင္း ကုုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္မႈ မတုုိင္မီ ဇြန္လတတိယပတ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အစုုိးရအဖဲြ႕ကုုိ  ကရင္နီျပည္လူထုုအသင္းအဖဲြ႕ ခုနစ္ခုုက ေၾကး႐ုုပ္တုထားရွိမည့္ ကိစၥ ျပန္လည္သံုုးသပ္ေပးရန္ အ ခ်က္ငါးခ်က္ပါ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပုုိ႔ခဲ့သည္။

ယင္းေပးစာတြင္ ကယား (ကရင္နီ)ျပည္နယ္၏ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္  အမ်ဳိးသားေရးဆုုိင္ရာ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား မရရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္အုုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားက ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ တန္းတူေရး၊ ကုုိယ္ ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကုုိယ့္ၾကမၼာကုုိယ္ ဖန္တီးခြင့္၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ  အာမခံခ်က္မ်ားကုုိ မလုုိက္နာဘဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

တုုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုုပ္တုုကုုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ကုုိမေလးစား၍မဟုုတ္္ဘဲ အုုပ္ ခ်ဳပ္သူအာဏာပုုိင္မ်ားက ေဒသခံ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ခံစားခ်က္ကုုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟုု တုုိင္းရင္းသားမ်ားက ဆုုိသည္။

‘‘ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေပးခဲ့တဲ့ ကတိက ၀တ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးလုုိ႔၊ အား လံုုးအဆင္ေျပလုုိ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး ႐ုပ္သြားစုုိက္ထူတာ ျပႆနာမရွိ ဘူး။ အခုုအဲဒီကတိက၀တ္ေတြကုုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီးေတာ့ ေၾကး႐ုုပ္ ခ်ည္းပဲ သြားသြားစုုိက္ထူေနတာ  ဆုုိေတာ့ ျပႆနာရွိလာတာေပါ့’’ ဟုု ရွမ္းတုုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုုိက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး စုုိင္းၫြန္႔လြင္က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ တြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ကုုိေမွးမွိန္ေအာင္ျပဳ လုုပ္ထားျခင္းကုုိ ယေန႔အခ်ိန္၌ ေတာက္ပေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ သည္ဟုု ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း  တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံ ေရးအရ အက်ဳိးအျမတ္မရွိႏုုိင္  သည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏အထင္ မွားျခင္းကုုိခံရႏုုိင္ေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။

တုုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္တြင္ ကုုိယ္ပုုိင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံ မ်ား၌ အေျခခံအျဖစ္အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ခံစားႏုုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ သည္။

‘‘တုုိင္းရင္းသားေတြကုုိ ကုုိယ္ စားျပဳႏုုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ  အသိအမွတ္ျပဳေပးဖုုိ႔လုုိတယ္။ သူ တုုိ႔ကိုု အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးဖုုိ႔လုုိတယ္။ ဒါဟာဒီေန႔  တုုိင္းရင္းသားေတြလုုိအပ္တဲ့ အ ခ်က္ပဲလုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္’’ ဟုု ဦးေမာင္ေမာင္စုုိးက မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

သုုိ႔ေသာ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းရည္မွန္းခဲ့သည့္ တုုိင္းရင္း သားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကုုိ လက္ရွိ ႏုုိင္ငံေတာ္၏အတုုိင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က  ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနၿပီး ၂၁ ရာစုုပင္လံုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ညီလာခံကုုိ လုုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုုိျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မံုုရြာ ေအာင္ရွင္က ရွင္းျပသည္။

ယင္းသည္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကုုိ ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုုေ၀ဖန္သ ကဲ့သုုိ႔ ႐ုုပ္တုမ်ားေနာက္သာလုုိက္ ေနေၾကာင္းမဟုုတ္ဟုု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ကိုယ္က လူမ်ိဳးႀကီး၊ အာ ဏာရအစိုးရ၊ အာဏာရပါတီ ဆုိၿပီးေတာ့ ဇြတ္မလုပ္သင့္ဘူး။  တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ေလး စားရမယ္။ ေလးနက္ရမယ္။ အဲဒီ လိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟုု မံုုရြာ ေအာင္ရွင္က ဆုုိသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပါတီအာဏာရလာၿပီးေနာက္  ႏုုိင္ငံတစ္၀န္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုုအ ေရအတြက္ မ်ားလာေသာ္လည္း ယင္းသုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ရန္  အစုုိးရႏွင့္ အာဏာရပါတီတုုိ႔က ၫႊန္ၾကား ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုုး ေျပာခြင့္ရပုုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးႏွင့္ ပါတီေျပာခြင့္ရပုုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၫြန္႔တုုိ႔က အသီးသီးေျပာၾကား ထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစုုိးရလက္ထက္တြင္  ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျမင္းစီး ႐ုုပ္၊ မတ္တတ္ရပ္အေနအထား၊  ေက်ာင္းသားသမဂၢကုုိေအာင္ ဆန္း႐ုပ္တုု စသည္ျဖင့္ပံုုစံအမ်ဳိး မ်ဳိးကုုိ အနည္းဆံုုးက်ပ္သိန္း ၁၃၀ ခန္႔မွ အမ်ားဆံုုးက်ပ္သိန္းေထာင္ ေက်ာ္အထိ ေငြေၾကးအကုုန္က်ခံ ကာ စုုိက္ထူျပဳလုပ္ၾကသည္။ 7Day News ၏ အေသးစားသုုေတ သနျပဳလုုပ္ခ်က္အရ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း တုုိင္းေဒသႀကီး  ငါးခုတြင္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုုပ္ ၁၆ ခုုကုုိ စုုိက္ထူဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုုပ္တုုစိုက္ထူသည့္ အေရအတြက္္မ်ားျပားလာသည့္အေျခအေနကုုိ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ သုုမဂၤလာပန္းၿခံအတြင္း ေၾကး႐ုုပ္ႏွစ္ခုုစုုိက္ထူထား သည္အထိျဖစ္လာျခင္းက သက္ေသခံေနသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္တုအား ဦးညြတ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

အာဏာရပါတီေျပာခြင့္ရ ပုုဂၢိဳလ္ကမူ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္႐ုုပ္တုုစုုိက္ထူ ျခင္းကိုု အစုုိးရေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ပါတီကေသာ္လည္း ေကာင္း တားျမစ္သည့္စာထုုတ္ ျပန္ပါက သမုုိင္းတြင္ လြန္စြာအ ႐ုုပ္ဆုုိးသည့္လုုပ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဟုု တံုု႔ျပန္သည္။

‘‘အဲဒီေတာ့ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ဆႏၵမရွိရင္၊ စစ္မွန္တဲ့ျပည္သူ ေတြရဲ႕ဆႏၵမဟုုတ္ရင္ ဒီလုုိ႐ုုပ္တုု ေတြစုုိက္ထူတာေတာ့ မလုုပ္သင့္ ပါဘူး။ ဆႏၵရွိတယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ဆႏၵအရ လုုပ္ တယ္ဆုုိရင္ ဒါေကာင္းတဲ့ အလုုပ္ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိး ၫြန္႔က ေျပာသည္။

သုုိ႔ေသာ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း႐ုုပ္တုု စုုိက္ထူရန္မလုုိအပ္ဟူ ေသာသေဘာထားကုုိ အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုုိ ေကာ္မတီ၀င္ မံုုရြာေအာင္ရွင္က သေဘာမတူေပ။

‘‘႐ုပ္တုေတြလည္း ရွိသင့္တာ ပဲ။ ဒါက သေကၤတပဲေလ။ ေခါင္း ေဆာင္ရဲ႕သေကၤတ။ ကုိယ့္အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ သေကၤတ။ အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ဖုိ႔ပဲ’’ ဟုု ၎က ဆုုိသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၌ တုုိင္းရင္းသားမ်ား က အမ်ားစုု အႏုုိင္ရေသာ္လည္း ၎တုုိ႔ကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မေပးျခင္း ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္  ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကုုိ အာ ဏာရပါတီက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ျခင္း မရွိသည္တုုိ႔က     အာဏာရပါတီအေပၚ တုုိင္းရင္း သားမ်ား၏ ယံုုၾကည္မႈက်ဆင္းလာ  သည့္ အမွတ္လကၡဏာကုုိ ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာ သူ ဦးသန္းစုုိးႏုုိင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

‘‘အဲဒီထဲမွာ ႐ုပ္တုုျပႆနာ က ေစာေစာကျဖစ္တဲ့ ေနာက္ခံ ကားေပၚမွာ ေပၚလာတဲ့အေၾကာင္း တရားတစ္ရပ္ပါ’’ ဟုု ၎ကဆုုိ သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးသန္းစုုိးႏုုိင္ က ‘‘အခုုဟာက ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းနာမည္ခ်ည္း တစ္ျပည္လံုုး လွည့္တပ္ေနတာ၊ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း႐ုပ္တုုခ်ည္း တစ္ျပည္လံုုး လွည့္ထူေနတဲ့ကိစၥက အေျခခံ လုုပ္နည္းကုုိင္နည္း မွားေနတယ္’’ ဟုု ၎၏အျမင္ကုုိေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လ ၿမိဳင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုုကုုိ ဆက္သြယ္ ထားသည့္တံတား ဒီခ်ဳပ္အစုုိးရ က ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးျခင္းအေပၚ ေဒသခံ တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 

ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္ေန သည့္ၾကားမွပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲအ တည္ျပဳခဲ့၍ျဖစ္သည္။

‘‘မသင့္ေတာ္ဘူး။ တုိင္းရင္း  သား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအတြက္  ေရာ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးမႈ  လည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳး ေတြက ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲလာၿပီး ေတာ့ တင္သြင္းအႏုိင္ယူတာ မ သင့္ေတာ္ဘူး။ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီ လိုအႏုိင္ယူတာ လူၿပိန္းေတြအႏုိင္ ယူတဲ့ပံုစံမ်ိဳး။ ႏုိင္ငံေရးပဲ အျမတ္ ထုတ္သလား၊ ႏုိင္ငံေရးပဲ သိကၡာပဲ က်သလား ဘယ္သူကတြန္းလိုက္ လည္းမသိဘူး’’ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္က ေျပာခဲ့ သည္။

တံတားအဆိုကို တင္သြင္း သူ မြန္တုိင္းရင္းသူ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိ ကြန္ခ်မ္းက လြတ္လပ္ေရး ဗိသု ကာႀကီး အာဇာနည္အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  အမည္ကို ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆုိင္သည္ဟုေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္က ပိုင္တဲ့အ  တြက္ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုမွ ကိုယ္  စားမျပဳဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း  အမည္ကို တုိင္းရင္းသားမ်ား စု ေပါင္းေနထုိင္တဲ့ မည္သည့္တုိင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာမဆုိ  အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္  ျပဳထားလုိ႔ရပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အစုုိးရလုုိ ခ်င္သည့္ တံတားအမည္ကုုိ ဗုုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟုု ကင္ မြန္းတပ္ႏုုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေခ်ာင္းဆံုု၌ အာဏာရပါတီ အမ်ဳိး သားဒီမုုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ အေျဖရ႐ံုနဲ႔ ေတာ့ မၿပီးဘူးဗ်။ ရလဒ္ေတြကိုပါ  ထည့္တြက္ရတယ္။ ေခ်ာင္းဆံု ကိစၥဆုိလည္း ေခ်ာင္းဆံုကုိ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား ျဖစ္ေစ သတည္းဆိုၿပီး လုပ္လုိက္လို႔ျဖစ္ ေပမယ့္လည္း ရလဒ္ကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ေပၚသြားတာပဲေလ’’ ဟုု မံုုရြာေအာင္ရွင္က ေျပာသည္။

အာဏာရပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမုုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုုိင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မတူျခားနားမႈ မ်ားရွိသည္ကုုိ ဂ႐ုျပဳရန္လုုိအပ္ၿပီး  တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုုိလည္း အသိအ မွတ္ျပဳေပးရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း ႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ဳိ႕က တုုိက္တြန္းသည္။

ယင္းသုုိ႔မဟုုတ္ပါက ဒီခ်ဳပ္ သည္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ျဖစ္ေစ တုုိင္း ရင္းသားေဒသမ်ား၌ ေထာက္ခံမႈ၊  မဲေပးမႈ က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ဟုု  ၎တုုိ႔က သံုုးသပ္သည္။

‘‘တုုိင္းရင္းသားေတြ မၾကည္ မလင္ျဖစ္ေနတဲ့ကာလမွာ ဒီလုုိ ႐ုပ္တုုေတြ သြားလုုပ္ေနတာက ၂၀၂၀ က်လုုိ႔ရွိရင္ အဲဒီေဒသေတြမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာေအာင္ျမင္ႏုုိင္တဲ့အလား အလာေလ်ာ့သြားတယ္ဆုုိတဲ့ အေနအထားကုုိ ေရာက္ႏုုိင္တယ္လုုိ႔ ယူဆပါတယ္’’ ဟုု ဦးသန္းစုုိးႏုုိင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အကယ္၍ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း သက္ရွိထင္ရွားေနပါက ေဒ သခံတုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵမပါဘဲ  ေနရာအႏွံ႔ ႐ုပ္တုုမ်ား အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုုပ္ေနျခင္းကုုိ ႏွစ္သက္ပါမည္လားဟု တုုိင္းရင္း သားအခ်ဳိ႕ကလည္း ေမးခြန္းထုုတ္ သည္။

စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ က လူထုုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္အိမ္ေရွ႕ တရားပဲြတစ္ ခုုတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ‘‘ရန္ကုုန္ တကၠသုုိလ္စိန္ရတုု ကာလအတြင္း မွာ  အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး  ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနခဲ့ဖူးတဲ့ အေဆာင္အခန္းေလးကုုိ ဘာလုုိ႔ အသိအမွတ္မျပဳရတာလဲ’’ဟုု ေမး ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရးေလ့ လာေနသူ ကုုိရဲက ၎၏ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ၌ ဇူလုုိင္ ၄ ရက္ တြင္ ေရးသားထားသည္။

ဖခင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမး ခြန္းကုုိ သမီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုု ၾကည္က ေအာက္ပါအတုုိင္းေျဖခဲ့ သည္။

‘‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္  ကြၽန္မကေတာ့ အဲဒီလို အသိအ မွတ္ျပဳတာ သိပ္မစဥ္းစားပါဘူး။ ကြၽန္မအရင္က ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ၊ ေဖေဖဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုး သားထဲမွာ ရိွေနမွာပါ၊ (လက္ခုပ္ သံမ်ား)။ တျခားေနရာမွာရိွတာ မရိွတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ေဖေဖ့ ကို အျပင္ပန္းျပယုဂ္အေနနဲ႔ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျပဳ၊ မ ျပဳျပဳ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ မွာ စစ္စစ္မွန္မွန္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနမွာပါပဲ’’