UNODC ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္တာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကိုျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ’’
UNODC ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Mr.Troels Vester (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုးႏွင့္ ယင္းမတိုင္မီ က ယင္း၏ ကနဦးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါး ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၆ က စတင္ ကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး United Nations Office on Drugs  and Crime (UNODC) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Mr.Troels Vester သည္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ၎သည္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာ (၁၆) ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လက္တင္အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕ရွိ UNODC ဌာနခ်ဳပ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူျဖစ္ပါ သည္။ ၎သည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္က ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎အား ျမန္ မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 7Day News ဂ်ာနယ္မွ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားသည္ကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ UNODC လက္ရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ UNODC လုပ္ေန တဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါလား။

UNODC ရဲ႕ တာဝန္က ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေနထုိင္တဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ၊ ရာဇဝတ္မႈ ခင္းေတြနဲ႔ အက်င့္ပ်က္မႈေတြ ကင္းေဝးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ လူတိုင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ UNODC ရဲ႕ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမွာ အဲဒီရည္မွန္း ခ်က္ေတြ ျပည့္မီဖို႔အတြက္ နည္း ဗ်ဴဟာက် စီမံခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီမံ ကိန္းကို ေရးဆြဲရာမွာ UNODC နဲ႔ အတူ ျမန္မာအစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ တျခားေသာ ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြ စတာ ေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းတိုင္ ပင္ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ UNODC အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ UNODC ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ကာလတာရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ရပ္တည္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ က သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ ခက္ ခဲၿပီး ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားတဲ့ ေဒသ ေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ အေျခခံ ၿပီး ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး ဝါး၊ မႈခင္းနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရးေတြမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိ ထိေရာက္ေရာက္ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ဖို႔ UNODC အေနနဲ႔ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ကိစၥေတြကေတာ့ -

- ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး ဝါးနဲ႔ မႈခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ေနတ့ဲ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး အစရွိတဲ့ကိစၥ ေတြ။

- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒနဲ႔ မူဝါဒေတြ ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ျပဳစုရာမွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပး တဲ့ ကိစၥေတြ။

- မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္လာဖို႔အတြက္ အခ်က္ အလက္ေတြ ေကာက္ယူစုေဆာင္း ျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စတာ ေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ကိစၥ ေတြ။

- ေဒသတြင္း (သို႔မဟုတ္) ေဒသခြဲ အတြင္း ဘံုနည္းလမ္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို ပိုမိုေကာင္း မြန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္မွာ အထူးျပဳကြၽမ္းက်င္မႈ ေတြကို အေထာက္အကူေပးတဲ့ ကိစၥေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

UNODC ကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာ၊ တာဝန္ဝတၱရား ေတြနဲ႔အညီ ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈေတြ ကို တံု႔ျပန္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဟာ အျပန္ အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ စီမံကိန္း ငယ္ငါးခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေတာ့ (၁) ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အုပ္စု ဖြဲ႕မႈခင္းေတြနဲ႔ တရားမဝင္ ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားဆိုင္ရာ စီ မံကိန္း၊ (၂) အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ (၃) ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား စီရင္ေရး စီမံကိန္း၊ (၄) မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ (၅) ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ ရာ စီမံကိန္းတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။


UNODC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းငယ္ ငါးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

UNODC ရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲ ရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စစ္အစိုးရလက္ ထက္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အေရွ႕ ပိုင္း အေျခအေနရယ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ အခု အစိုးရ လက္ထက္ မတူညီတဲ့ အစိုးရသံုး ဆက္ေအာက္မွာ ဘယ္လိုကြာျခား ပါသလဲ။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ အခ်ိန္ေတြမွာတုန္းက အႀကီးမား ဆံုးျပႆနာ အႏၲရာယ္က ဘိန္းနဲ႔ ဘိန္းျဖဴျဖစ္ပါတယ္။ ဘိန္းနဲ႔ဘိန္း ျဖဴ ျပႆနာကို ဦးတည္တဲ့ စိုက္ ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ သံုးစြဲမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴး မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု အစိုးရလက္ထက္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ ရာ ျပႆနာအေနနဲ႔ ဘိန္းနဲ႔ဘိန္း ျဖဴအျဖစ္ကေန ယာဘလို႔ေခၚတဲ့ မက္သာအဖက္တမင္း (Metham -phetamine) စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပႆနာအျဖစ္ကို တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲ ေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆး ဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ အသစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳစုဖို႔ လို အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိရိယာ ႏွစ္ခုစလံုးက လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေန ရတဲ့ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ျပႆနာ ကို ရင္ဆိုင္တားဆီးဖို႔ အေရးပါတဲ့ မူေဘာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ဖို႔သမၼတ သစ္ဦးဝင္းျမင့္က မၾကာေသးခင္ က ၫႊန္ၾကားထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီၫႊန္ၾကားခ်က္မွာဆိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးထက္ တိုက္ဖ်က္ ေရးကို ဦးစားေပးတိုက္တြန္းထား တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕မူးယစ္ေဆး ဝါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးအ တြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လို  ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ UNODC က အႀကံျပဳလိုပါသလဲ။

UNODC အေနနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံု ၿပီး အားလံုးေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ မႈရွိတဲ့ မွ်တၿပီး ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးတည္တဲ့ ပံုစံကို ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာဖို႔ ပံ့ပိုးကူညီ ေနပါတယ္။ ဒါဟာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေတြ တရားမဝင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ထုတ္ လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ အက်ဳိးဆက္ ေတြကိုပါ ကိုင္တြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လို အပ္ခ်က္ေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုလိုအပ္ခ်က္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပစ္ပယ္မႈ၊ ဖယ္ခြာမႈနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္း ၿပိဳကြဲျခင္းစတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြ သက္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚ လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးတည္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ မႈဆိုတာကေတာ့ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ေတြကို သင့္ေတာ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ အားေကာင္းေစ ျခင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ အခြင့္တာဝန္မ်ားအတြင္းမွ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ မူး ယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျပႆနာ၊ ေရာဂါေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ အလံုးစံုခ်ိတ္ဆက္ ပါဝင္တဲ့ ခ်ဥ္း ကပ္မႈပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အဆင့္ တုိင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ားရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုၿပီးအားလံုး ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္တဲ့ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္ နာျခင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ နိမ့္ပါးသိမ္ငယ္ထိခိုက္ လြယ္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ သာယာဝ ေျပာေရးကို ကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ရာမွ ကုလသမဂၢ မူး ယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ႐ံုး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး ဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္၊ ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႕၊ အျခားေသာ သက္ ဆိုင္တဲ့ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔ကိုလည္း သင့္ေတာ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုအားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ ႀကီးထြားေနျခင္းဟာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေတြေၾကာင့္လို႔ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ UNODC ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြအရ ဘယ္လိုသံုးသပ္ပါ သလဲ။

စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒီေမး ခြန္းကိုေျဖႏိုင္ဖို႔အတြက္ကြၽန္ေတာ္ တို႔မွာ အခ်က္အလက္ေတြမရွိပါဘူး။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈနဲ႔ မူး ယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈေတြက မ်ားေနေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးက ေရွ႕ေရာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မူး ယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ အသံနည္းေနတဲ့အေပၚေကာ ဘာ မ်ား မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ပဋိပကၡေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး ဝါး ထုတ္လုပ္မႈဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္ဆိုတာကို ကမၻာ့အႏွံ႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ပဋိပကၡဟာ မူးယစ္ေဆး ဝါးထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးၿပီး မူး ယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈဟာ လည္း ပဋိပကၡကို အားေပးပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနနဲ႔ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားအေရးကို ထည့္သြင္းထားျခင္း နဲ႔ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လိ႔ု ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ဒီေန႔အထိမပါဝင္ေသးတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဟာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းပါ တယ္။ အဲဒီဥပေဒသစ္မွာ အနည္း ငယ္ သံုးစြဲသူနဲ႔ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူ ေတြကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးကို ဦးစားေပးထားေပမယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ဖမ္းဆီးခံရသူ ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြက ေဝဖန္ ပါတယ္။ UNODC အေနနဲ႔ေကာ ဘယ္လိုယူဆပါသလဲ။

အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒကို ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒဟာ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ ဗင္းရွင္းသံုးခုနဲ႔အညီျဖစ္ၿပီး ေရ ရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္း ခ်က္ေတြကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားပါတယ္။

၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး ဝါးမ်ား ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ ကိုေတာ့ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္မွာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ (ယခင္ ထက္စာရင္) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုး စြဲမႈအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ဆန္မႈေလ်ာ့ နည္းၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ ပိုမိုဦးတည္ ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒရဲ႕ နည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ လုပ္ ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈စတုတၳ သံုးလပတ္အတြင္း ၿပီးစီးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။နည္းဥပေဒ မ်ား အတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ အရာရွိေတြအတြက္ ပိုမို ရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ေတာ့ ဥပေဒသစ္ေတြထြက္လာတဲ့ အခါမွာ ေရွ႕တန္းက အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့ အရာရွိေတြ နားလည္ဖို႔အ ျပင္ လူတိုင္းအတြက္ အားလံုးတစ္ ေျပးညီနားလည္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ေတာ့ယူရပါတယ္။

ဥပေဒသစ္မွာပဲ ေဆးသံုးစြဲသူေတြ ရဲ႕ ဘဝေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးက႑ ပါဝင္လာပါတယ္။ ေဆးသံုးစြဲသူေတြကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးက႑အတြက္အေျခခံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးက႑ ပါ ဝင္လာပါတယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြ က ဆိုထားပါတယ္။ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ အဓိက ဘာ ေတြလုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳ ခ်င္ပါသလဲ။

မူးယစ္ေဆးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ကုသေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အခ်ိန္မီ လက္လွမ္းမီႏိုင္ၿပီး ရယူ ႏုိင္မယ္၊ တတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မူး ယစ္ေဆးစြဲျခင္းႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို ထိေရာက္စြာ ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ ျပန္လည္နာလန္ထူ ေကာင္းမြန္လာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံဟာ ေဆြးစြဲသူ ေတြကို ျပႆနာရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝတဲ့၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း တည္တံ့တဲ့ အသက္ေမြးမႈေတြကို လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းတြင္းမွာ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ ေအာင္ အကူအညီျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ျပန္လည္ နာလန္ယူ က်န္းမာလာဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရာမွာ စိတ္  ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပး ျခင္းမွအစ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာထုိင္ခင္း (ေနစရာေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္ စတာေတြ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဘာသာ ေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားေပးျခင္း အစရွိတဲ့ အေထာက္အကူေပးရ မယ့္ အရာမ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို သာ အဓိကထားဦးတည္ရမွာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပန္ လည္သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ အ လံုးစံုပါဝင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေသ ခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရသာမက လူ႔အသိုင္း အဝိုင္း၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ကာယကံ ရွင္ကိုယ္တိုင္တို႔က ျပန္လည္နာ လန္ထူေကာင္းမြန္လာဖို႔ ကိုယ္စီ ပါဝင္ရမယ့္ အခန္းက႑ေတြရွိၿပီး ကိုယ္စီတာဝန္ေတြလည္း ရွိတယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ခန္႔က သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား အမ်ားအျပားထုတ္ လုပ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵယႏုိင္ငံၾကား မွာရွိတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပထ၀ီ ၀င္အေနအထားအရ မူးယစ္ ေဆး၀ါးနဲ႔ႏွိမ္နင္းေရးမွာ ျပႆနာ မ်ားရွိေၾကာင္း ပါ၀င္ပါတယ္။ လူ ႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုထင္ျမင္ ပါသလဲ။

သမၼတႀကီးေျပာတာ မွန္ပါ တယ္။ ဒီဓာတုပစၥည္းေတြ ၀င္ ေရာက္လာတာဟာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလံုး က တရား၀င္မဟုတ္ေပမယ့္တခ်ိဳ႕ ဓာတုပစၥည္းေတြကေတာ့ တရား ၀င္တင္သြင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ဒီ ျပႆာနာအေပၚလံုေလာက္တဲ့ အာ႐ံုစိုက္မႈမရွိေသးတာေတြ႕ရပါ တယ္။ ေမလအတြင္းက ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ (မဲေခါင္ေဒသမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအစည္းအေ၀း)အစည္း အေ၀းမွာ အိမ္ရွင္ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဒီကိစၥကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီအစည္းအေ၀းအၿပီးမွာ UNODC အေနနဲ႔အစပ်ိဳးဓာတု ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဒသ ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ တဲ့အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ဖို႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀န္ႀကီးအဆင့္တက္ေရာက္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီအစပ်ိဳး ဓာတုပစၥည္းကိစၥဟာ နယ္စပ္မွာေတြ႕ရတဲ့ အေကာက္ ခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥေလးတစ္ခုသာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြ ဟာ တရား၀င္ကိစၥေတြမွာ အသံုုး ျပဳဖို႔ တရား၀င္တင္သြင္းလာတာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းေရာက္မွသာ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းသို႔ လမ္း လြဲသြားတာလည္းရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာလည္း အလားတူ ျပႆနာရွိပါတယ္။ သူတို႔မွာ အ လားတူျပႆနာအျဖစ္ရွိေနရတာ ဟာ တခ်ိဳ႕ဓာတုပစၥည္းေတြက တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ အေကာက္ခြန္႐ံုးမ်ားက ဂိတ္မ်ား မွာ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ အဲဒါေတြ အားလံုးဟာ အစစ္အမွန္ေတြပါပဲ။ အမွန္တကယ္ ဥပေဒနဲ႔အညီအသံုး ျပဳဖို႔ပဲလို႔ျမင္ရပါတယ္။ ဓာတု ပစၥည္း အမ်ားအျပားဟာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ရာမွာ သံုးႏုိင္႐ံု မွ်သာမက ပံုမွန္ကုမၸဏီမ်ားက လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔တကြ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားကလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဒီကိစၥကို ၾကည့္႐ႈေျဖရွင္းရမယ္ လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္းကို ဓာတုပစၥည္းေတြ တရား မ၀င္ ၀င္ေရာက္မလာခဲ့ဘူး (သို႔မ ဟုတ္) တရားမ၀င္ သံုးစြဲဖို႔လမ္းလြဲ မသြားခဲ့ဘူးဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ အလြန္အ ေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတက မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုၿပီးထိ ထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ဖို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏွိမ္နင္း ေရးအထူးအဖဲြ႕ (Special Forces) ဖြဲ႕စည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ လိုျမင္ပါသလဲ။ 

ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္စာဘာ သာျပန္တာ Special Forces ဆို တာထက္ Specialized Unit ျဖစ္ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။  တကယ္လုိ႔သာ Special Unit ဆို ရင္ ဒါဟာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေန နဲ႔ ဒီကိစၥကိုပိုၿပီးအေလးထားတာ လို႔ျမင္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚကႏုိင္ငံ ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မႈခင္း နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ျပႆနာေတြကိုေျဖ ရွင္းဖို႔ Specialized Unit ေတြဖြဲ႕ စည္းၾကပါတယ္။ ဥပမာ ကိုကင္း ျပႆနာမ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ကို ကင္းအတြက္ Special Unit ဖြဲ႕ ထားသလိုမ်ိဳးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအ ေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္းရာမွာတခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြ မွာ လုပ္သလိုမူးယစ္ေဆး၀ါးတား ဆီးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲ (War on Drugs) ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အားမေပး တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထင္တာကေတာ့ ဒါဟာ Special Forces မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူူး။ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ဘာသာျပန္ထားၿပီး Special Unit သာမွန္တယ္ဆိုရင္ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကို ေကာင္းစြာသိရွိၿပီးဒီ ကိစၥအတြက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပး ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသ ပါတယ္။ ဒီ Special Unit ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းထားတယ္၊ ဘယ္မွာအေျခ ျပဳတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ ဘူး။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ သမၼတ ႀကီးရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေဖာ္ျပေနၿပီး ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ဒီ Special Unit ကိုဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္သင့္တယ္ဆိုတာ အႀကံ ျပဳသြားလိုပါတယ္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သ တင္းေပးသူေတြကို ဆုခ်ီးျမႇင့္မွာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္တာရွိပါ သလား။ 

ဒီနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ UNODC အေနနဲ႔ ဒီဆု ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကို ဒီတိုင္းဆြဲ ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ပံ့ပိုးေပးလိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚမွာ ယံု ၾကည္မႈ ျမင့္မားလာမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔သိထားတဲ့ သတင္းကို ေပး မွာပါ။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရမယ္ ဆိုရင္ ဆုလာဘ္ေပးေသာ္လည္း လာေရာက္သတင္းေပးရဲမွာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ သတိထား ရမွာကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ေတြ မျဖစ္လာဖို႔နဲ႔ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ ရြက္မႈ၊ မမွန္သတင္းေပးမႈေတြပါ ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရး ႀကီးတယ္လို႔ ျမင္တာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ (ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာဆိုရင္ ႏုိင္င့ံလူဦးေရ နဲ႔ယွဥ္ရင္ ကမၻာ့အေသးဆံုး ရဲတပ္ ဖြဲ႕ေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္) တကယ္ေတာ့ လူ တိုင္းရဲ႕ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ေတြ၊ သိျမင္နားလည္ျခင္းေတြက အဓိ ကက်တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)