ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ILBC ကုိ စတင္ခြင့္ျပဳ

 ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာသင္႐ုိးသင္ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ILBC ကုိ စတင္ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၉၅ က  စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ILBC  အား တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာသင့္မည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းေသာ သင္႐ုိးႏွင့္သင္ၾကားမည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ILBC  သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ကိုးခုတြင္ ေက်ာင္းခဲြေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ထား သည္။


ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ငန္းမ်ား၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာ ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ကာစတင္ဖိတ္ေခၚသည္။ လက္ရွိတြင္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး က႑တြင္ စင္ကာပူ၊ ၾသစေၾတး လ်၊ နယူးဇီလန္စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေနသည္။ အစိုးရက ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး က႑စုံအတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေနခ်ိန္တြင္ နည္း ပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ရန္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ စတင္ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

က႑အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ ေသာ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ ေသာ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခန္းက႑က လည္း မ်ားစြာအေရးပါသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ၏ သတ္မွတ္သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ သင္႐ုိး ၫြႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ပညာေရး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးခဲြထားသည္။

 အေျခခံပညာပုဂၢလိက ေက်ာင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ ေမြးဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးပုဂၢလိက ေက်ာင္း၊ အဆင့္ ျမင့္ပညာပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ဘာ သာရပ္သင္ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။