ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္သည္ ယမန္ေန႔က ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕(EU)မွ ၿဗိတိန္ ႏုတ္ထြက္ေရး Brexit လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿဗိတိန္အစိုးရႏွင့္ အီးယူအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ မည္သို႔ရယူမလဲဆိုသည့္အေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမႏွင့္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္တို႔ သေဘာထားကြဲလြဲၿပီးေနာက္ တနလၤာေန႔တြင္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္မႈကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဆာေမက ယေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ လက္ခံၿပီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ေနရာတြင္ မည္သူျဖင့္ အစားထိုးမည္ကို မေၾက ညာေသးေပ။