ေသြးက်ဲေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္

ခႏၶာကိုယ္၏ေသြးခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္စြမ္းကို ေသြးက်ဲေစေသာ သဘာဝအစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္။

ေသြးခဲျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသြးခဲလြန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္သည္။


ေသြးခဲပါက ႏွလံုးေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) ေလျဖတ္ႏိုင္သည့္ အႏၲ ရာယ္ရွိၿပီး ယင္းအႏၲရာယ္ကို သဘာဝအေလ်ာက္ ေသြးက်ဲေစေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

ဟင္းခ်က္ရန္ႏွင့္ ေဆးဝါးအတြက္သံုးေသာ နႏြင္းတြင္ ေရာင္ ရမ္းမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ေသြးက်ဲေစေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ား ပါဝင္ သည္။ ေနာက္ထပ္ေသြးက်ဲေစႏိုင္ေသာ ဟင္းခတ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး သည္ ခ်င္းျဖစ္ၿပီး Salicylate ဟုေခၚေသာ အက္စစ္ပါဝင္သည္။

င႐ုတ္သီးတြင္လည္း ေသြးတိုးက်ေစေသာ၊ ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစႏိုင္ေသာ၊ နာက်င္ခံစားရမႈကို ေလ်ာ့ေစႏိုင္ေသာ အစြမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ေသြးက်ဲေစႏိုင္သည္။

ဗီတာမင္အီးသည္လည္း ေသြးခဲမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အ ေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၀၀ ႏိုင္ငံတ ကာယူနစ္ႏွင့္ အထက္ရရွိရန္ လိုသည္။

ဗီတာမင္အီးကို ဗာဒံေစ့၊ ေနၾကာဆီ၊ ေနၾကာေစ့ႏွင့္ သဘာဝ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔မွ ရရွိႏိုင္သည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴတြင္လည္း သဘာဝပဋိဇီဝဓာတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အနံ႔ဆိုးေသာ္လည္း ေသြးက်ဲေစႏိုင္သည့္ အစြမ္းအျပင္ က်န္းမာ ေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။

က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ သစ္ႀကံပိုး ေခါက္တြင္လည္း ေသြးက်ဲေစႏိုင္သည့္ အစြမ္းသတၱိမ်ားရွိသည္။

စပ်စ္သီးစားမည္ဆိုပါက အေစ့ကိုပါ ဝါးစားသင့္သည္။ စပ်စ္ သီးအေစ့မွ ထုတ္ယူထားေသာ ဓာတ္မ်ားသည္ ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးဆိုင္ ရာ အေျခအေနမ်ားစြာအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ သည္။

သဘာဝအေလ်ာက္ ေသြးက်ဲေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေသြးခဲျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေဆးဝါးမ်ားေလာက္ ထိေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးသင့္သည္။ ေသြးက်ဲ ေဆးမ်ား ေသာက္ေနရသူတို႔အေနျဖင့္လည္း ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ အထက္ပါေသြးက်ဲေစႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စား သံုးသင့္သည္။                                            

—Ref: MNT