အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္မႈ ကုလသမဂၢအသိအမွတ္ျပဳဟုဆို

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္ စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးေကာ္မတီ(JMC)မ်ား၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ တိုးတက္ လာေၾကာင္း ကုလသမဂၢ နည္းပ ညာလိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰ ေအာင္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအ ေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသည္။ JMC ၏ ရန္ပံုေငြကို ကုလသမဂၢကတစ္ဆင့္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရာ ကုလ သမဂၢ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းစသည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ သီးျခားစီလာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း JMC က ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။


‘‘ဆန္းစစ္ခ်က္ကေန သူတို႔ အေျဖထုတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC သည္ သူတို႔ အရင္တစ္ေခါက္ ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚမွာ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ေလာက္ လိုက္လုပ္ႏုိင္ တာကိုလည္း သူတို႔အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္။ ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕တိုးတက္မႈေတြကိုလည္း အသိ အမွတ္ျပဳပါတယ္။ သူတို႔ဆန္းစစ္ ခ်က္ေတြမွာလည္း ဒီလုိပဲ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး ကေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ JMC ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အေန ျဖင့္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ကုလသမဂၢ၏ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕က ႏွစ္စဥ္ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ JMC ၏ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးကူ ညီမႈအေျခအေနမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးပါက ထပ္မံပံ့ပိုးကူညီမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပက​ၡမ်ားမျဖစ္ပြား ေရး၊ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါ က ေျပလည္မႈရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ ေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္ နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ JMC မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ ယမန္ႏွစ္က JMC လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ သန္းကို ကုလသမဂၢ ေထာက္ပံ့မႈအစီအ စဥ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားကဆိုသည္။

More in Politics Section