ပုဂၢလိက သစ္ေတာစုိက္ခင္းရွိသစ္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ အလုံးလုိက္ တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳရန္ ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပထားဟုဆုိ

ပုဂၢလိကသစ္ေတာစုိက္ ခင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္သစ္မ်ား ကုိ ျပည္ပသုိ႔အလုံးလုိက္တင္ပုိ႔ ခြင့္ျပဳမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကသစ္ေတာစုိက္ခင္း မ်ားမွ သစ္မ်ားကုိ အလုံးလုိက္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္၀န္ ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳ ပါက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ တင္ျပ ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေဆာင္ ရြက္မည္ဟုဆုိသည္။

သဘာ၀ေတာမ်ားမွ ထြက္ရွိ သည့္သစ္မ်ား ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အလုံးလိုက္ တင္ပုိ႔ျခင္းကုိ ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၁ ရက္ကစတင္ရပ္ ဆိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အခါ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစုိက္ခင္း မ်ားမွ သစ္မ်ားထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္၍ ျပည္ပတင္ပုိ႔ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘စုိက္တဲ့သူေတြလည္း ကာ လရွည္ၾကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစေအာင္၊ ဒီလုိလုပ္ ေပးတဲ့အတြက္လည္း စုိက္ခင္း ေတြ ပုိလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိေအာင္စဥ္း စားၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့သေဘာပါ’’ ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ားကုိ ၂၀၀၆ -၂၀၀၇ က စတင္လုပ္ကိုုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ ကြၽန္းသစ္စုိက္ခင္းဧကတစ္သိန္းေက်ာ္နွင့္ သစ္မာစုိက္ခင္းဧက တစ္သိန္းေက်ာ္စုိက္ပ်ိဳးထားသည္။

ပုဂၢလိကသစ္ေတာစုိက္ခင္း မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္သစ္မ်ားကုိ  တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ (Value added)အေနျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ ခြင့္ျပဳထားသည္။