ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအေျခစိုက္ စခန္း ၂၃ ခုဖြင့္မည္

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအ တြက္ ျမဝတီႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအ ေျခစိုက္စခန္း ၂၃ ခုဖြင့္လွစ္ေပး မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပင္မဌာန စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။ 

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ကေလးငယ္ မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိရန္ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဦးစီးဌာနက ေက်ာင္း ျပင္ပ ပညာေရးအေျခစိုက္စခန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားရာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ မူလတန္းအေျခစိုက္စခန္း ၁၇ ခုႏွင့္ အလယ္တန္းအေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခု၊ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ မူလတန္း အေျခစိုက္စခန္းငါးခု ဖြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

‘‘ဒီကေန ၿပီးသြားရင္ ျပည္ တြင္းက အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္တက္လို႔ရတယ္’’ဟု ဦးထြန္း ၾကည္က ေျပာသည္။ 

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအ ေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ျမဝ တီႏွင့္ မဲေဆာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား၌ စာရင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံစာတတ္ေျမာက္ ေရးအေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန စာရင္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ မဲေဆာက္ရွိ ေက်ာင္း ျပင္ပ ပညာေရးအေျခစိုက္စခန္း မ်ား၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၀၀ ခန္႔၊ ျမဝတီရွိ အေျခစိုက္စခန္း မ်ား၌ ၂၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရးအ ေထာက္အကူျပဳပင္မဌာန၊ ယူနက္ စကိုႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ကာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းလံုးဝ မေနခဲ့ဖူးေသးသူ၊ ေက်ာင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း မူလ တန္းပညာမၿပီးဆံုးမီ ေက်ာင္းေစာ ထြက္ခဲ့သူ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ား ပညာ ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္ ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း ျပင္ပပညာေရးသင္ၾကားမႈ သင္ တန္းဆင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေပးေနၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူမ်ား ကို အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ိတ္ ဆက္ေပးထားသည္။ 

ျမဝတီ၊ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး အေျခစိုက္စခန္းငါးခုကို ၂၀၁၅- ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။