ထူးခြၽန္တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဂ်ပန္လူငယ္မ်ား သေဘၤာခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါခြင့္ျပဳမည္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ေရးေျဖႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးကာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ထူးခြၽန္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂ်ပန္အစုိးရစီစဥ္သည့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏွင့္ ဂ်ပန္လူငယ္မ်ား သေဘၤာခရီးစဥ္ျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေလ့လာေရးလုိက္ပါခြင့္ျပဳ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။

လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ႏွစ္ လေက်ာ္ၾကာ သေဘၤာျဖင့္အာဆီ ယံႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ယင္း ခရီးစဥ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ လုိက္ပါရမည့္ထူးခြၽန္ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကုိ ေရးေျဖ၊ လူေတြ႕စစ္ေဆး ကာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘လုိက္မယ့္သူေတြကုိ တကၠ သုိလ္အလုိက္စာရင္းေပးခုိင္းၿပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ခုိင္း တယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အမွတ္ ျပည့္တဲ့သူေတြကုိ ေရးေျဖအဂၤ လိပ္စာနဲ႔ အေထြေထြဗဟုသုတ ထပ္စစ္တယ္။ ေရးေျဖေအာင္ရင္ လူေတြ႕စစ္ၿပီး ေအာင္ရင္ Camp ႏွစ္ႀကိမ္သြင္းၿပီးမွ ခရီးစဥ္ကုိလုိက္ ခြင့္ျပဳမွာပါ’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး က ေျပာသည္။

သေဘၤာခရီးစဥ္အတြက္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ ပညာေရးေကာ လိပ္မ်ား၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ားမွ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အ တြင္း ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ၀န္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကေရးေျဖစစ္ေဆးၿပီး လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖကုိ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္စစ္ေဆးကာ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူမ်ားအား ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ဇူ လုိင္ႏွင့္ေအာက္တိုဘာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ႏွစ္ႀကိမ္စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသေဘၤာခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္ ၃၀၀ ခန္႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အ ေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ သေဘၤာဆိုက္ကပ္၍ ယင္းႏုိင္ငံ မ်ား၏ မိသားစုေနအိမ္မ်ား၌တစ္ ပတ္ခန္႔ Home Stay သြားေရာက္ ေနထုိင္ၿပီး ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈစနစ္၊ ပညာေရးစသည္တို႔ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အ ေသြးရွိေသာ လူငယ္မ်ားကုိပ်ိဳး ေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ အလုိက္ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း သေဘၤာေပၚ ႏွင့္ ေရာက္ရွိရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္က႑ ေပါင္းစုံ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏုိင္သည့္ လူငယ္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္အစုိးရက ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သေဘၤာခရီးစဥ္ကုိ(၄၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ၿပီးယခင္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာသုိ႔ သေဘၤာဆုိက္ကပ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အထင္ကရေနရာ မ်ားသုိ႔ ေလ့လာကာ Home Stay ေနထုိင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။