မကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအင္န္ဂ်ီအိုမ်ားက မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုး

မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕ အစည္း ၁၇ ခုတို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးကာမဟာမိတ္အျဖစ္ ပထမဆံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာကို ရန္ကုန္ရွိျပည္သူ႔က်န္းမာ ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၌ ဇြန္လ ၂၉ ရက္က ေရးထိုးခဲ့ၿပီး မကူးစက္ႏုိင္ ေသာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ထိုကဲ့သို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာ ၾကားသည္။ 

‘‘ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေရာ ဂါအလိုက္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒီလုိတစ္ဖြဲ႕ ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို အားလံုးပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေခတ္ကိုစိန္ေခၚေနတဲ့ မကူးစက္ ႏုိင္တဲ့ေရာဂါေတြကို ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ ဘယ္လိုအ ေျဖရွာၾကမလဲဆိုတာေတြကို လုပ္ ကိုင္သြားမွာပါ’’ ဟု ေဒါက္တာ သန္းစိန္ကေျပာသည္။ 

မကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ မ်ားဆိုသည္မွာ ႏွလံုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြတိုးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ အတြင္း  စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္က်န္း မာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မကူးစက္ႏုိင္ေသာတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသအလိုက္ပညာ ေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ က႑အလိုက္လုပ္ ငန္းပိုမိုတြင္ က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းအျပင္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအ ျဖစ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒး ရွင္း၊ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအ သင္း၊ ဆရာ၀န္အသင္းလက္ ေအာက္ရွိပညာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုး သူမ်ာအသင္း၊ မူးယစ္ေဆးတိုက္ ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕၊ ေအာ္တစ္ဇင္အ သင္း၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ဆိုင္ရာ  သုေတသနအဖြဲ႕၊ အင္ဇိုင္းမားႏွင့္  ေသြးကင္ဆာအသိုက္အ၀န္း၊ အ သည္းေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ျဖစ္သည္။