တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမတင္သူမ်ားကို ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္သာ တက္ခြင့္ျပဳမည္

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ မေလွ်ာက္ထားပါက ေနာင္ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား၌ အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။ 


ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ မေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ေနာင္ပညာသင္ႏွစ္မ်ား၌ ပံုမွန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

‘‘တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာက တင္ကိုတင္ထားရမယ္။  မတင္ထားဘူးဆိုရင္ ႏွစ္ခ်ိဳ႕စာ ရင္း၀င္သြားတယ္။ သူက Insti-tute (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္) မရေတာ့ဘူး။ Day တက္လို႔ကိုမရေတာ့ဘူး။ အေ၀း သင္ပဲေပးတက္တဲ့မူရွိပါတယ္’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေစာ ခိုင္က ေျပာသည္။ 

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါက ေနာင္ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား၌ ပံုမွန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ရရန္ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမပ်က္မကြက္ တင္သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တကၠ သိုလ္ ၀င္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠ သိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိတကၠသိုလ္ ၂၃ ခုတြင္ဇြန္လ ၂၆ ရက္က စတင္ လက္ခံေနၿပီး ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္မွ  ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဆို ပါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ ထားခြင့္မရွိဘဲ အဆင့္ျမင့္ပညာဦး  စီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) သထံုလမ္း  ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

တိုက္႐ုိက္ေလွ်ာက္ထားရ မည့္တကၠသိုလ္ ၁၁ခုကလည္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္အထိလက္ခံေနသည္။ 

‘‘ဒီႏွစ္က တိုက္႐ိုက္ေခၚတဲ့ တကၠသုိလ္ေတြလည္းရွိေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိဖို႔ သတိေပးေနရတယ္။ ဘယ္ တကၠသုိလ္မွာပဲ သြားေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအိတ္ နဲ႔ေလွ်ာက္ရမယ့္တကၠသိုလ္ေတြ ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားေစခ်င္ပါ တယ္။ ဒီႏွစ္ေက်ာင္းမတက္ျဖစ္ ဘူးဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္ႏွစ္ျပန္ တက္ခ်င္ရင္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေအာင္ေလွ်ာက္ လႊာေတာ့တင္ထားရမွာပါ’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကဆိုသည္။ 

 တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရစာရင္း မ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေၾကညာ မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္သင္တန္း မ်ားကို ဒီဇင္ဘာပထမပတ္၌ ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္သည္။