ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးအတြက္ ေျခေထာက္ မ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္လို

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာစနစ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေျခ ေထာက္မ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးရန္လိုေၾကာင္းေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။


အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာက်န္းမာေရးသည္ ေျခေထာက္ႂကြက္သား မ်ားက ဦးေႏွာက္ကို အျပန္အလွန္ေပးပို႔ေသာအခ်က္ျပမႈမ်ား အေပၚမူတည္ေနေၾကာင္း ယင္းေလ့လာမႈကေဖာ္ျပသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မႈ ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္အသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲေစႏုိင္သည္။

အိပ္ရာထဲလဲေနေသာလူနာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခရီးရွည္ထြက္ ေနရေသာ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ႏုိင္သူ မ်ားသည္ ႂကြက္သားထုဆံုး႐ံႈး႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔ခႏၶာကိုယ္၏ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဟု မိမိတို႔၏ ေလ့ လာမႈက ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း အီတလီႏုိင္ငံမီလန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား  ကေျပာသည္။

ယင္းေလ့လာမႈကို သုေတသီမ်ားကႂကြက္မ်ားျဖင့္ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး Frontiers in Neuroscience ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ေျခ ေထာက္မ်ားလုပ္ရွားမႈနည္းပါးပါက အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာပင္မ ဆဲလ္မ်ား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့ပါးေၾကာင္းသိရသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္  ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ေျခေထာက္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေျပး ျခင္း၊ ေျခေထာက္ႂကြက္သားမ်ားသံုး၍ ပစၥည္းမ်ားမျခင္းစေသာပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏုိင္သည္။

လူသားတို႔၏ အလံုးစံုက်န္းမာေရးအတြက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ျခင္းသည္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း အျခားေသာေလ့လာ မႈမ်ားကလည္းေဖာ္ျပထားသည္။

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ား  ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

More in News Section