ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္က် ျခင္းကို ကာကြယ္ေရးအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ကာ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးက်န္းမာရန္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။


ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ျပႆနာမရွိဖူူးသူမ်ားသည္ စိတ္ ဓာတ္က်ပါက ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ပါက အသက္ေသဆံုးႏုိင္ေျချမင့္မားသည္။

ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း သည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းအတြက္ ေသာက္ရေသာေဆး၀ါးမ်ားနည္း တူ အစြမ္းထက္ေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အေမရိကန္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈအရေလ့က်င့္ခန္းလုပ္  ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ကို ကာ ကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္တြင္ ကိုယ္ကာ ယႀကံ႕ခိုင္မႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အ၀ လြန္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကဲ့သုိ႔ အျခားျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါမ်ားအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလ့က်င္ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကေျပာ သည္။ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ပမာဏတူေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ သည္။

ကုိယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ေစာေစာစီးစီးထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ေျခမ်ားၿပီးႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။ ကိုယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ ေရရွည္အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားရရွိႏိုင္သည္။