ပဲခူးတုိင္း ဆည္ေလးခုတြင္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ဟုဆုိ

ပဲခူးတုိင္းရွိ ဆည္ေလးခုတြင္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမည္ ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာန(ပဲခူးတုိင္း) ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဟာက္က်င္ မုန္က ေျပာသည္။


  အပန္းေျဖစခန္း တည္ ေဆာက္မည့္ ဆည္ေလးခုသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုိင္နီဆည္၊ ဒိုက္ ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဘာနီဆည္၊ မင္းလွ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုကၡာဆည္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပသိ(ဆိတ္ဖူးေတာင္) ဆည္တု႔ိ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္းရွိ အင္း၊ ဆည္ႏွင့္ ေရတံခြန္မ်ားကို အေျခခံ၍ ခရီးစဥ္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးက ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၇ အ တြင္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

 ခရီးသြားေဒသအသစ္ ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ တုိင္အစိုးရ လ်ာထား တည္ေနရာ ၁၀ ခု၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး

ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘ဆည္ေလးခုမွာ အပန္းေျဖ စခန္းတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ်င္တယ္။ အခုလည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေခၚဖို႔လည္း လုပ္ေနတယ္’’ ဟု ဦးေဟာက္က်င္မုန္က ေျပာ သည္။

ပဲခူးတုိင္းအတြင္း ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ကေမၻာ ဇာသာဒီနန္းေတာ္ေဟာင္း၊ ျပည္ ၿမိဳ႕သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေဟာင္းအပါအ၀င္ နာမည္ႀကီးေစတီတုိ႔တြင္ အမ်ား ဆုံးျဖစ္သည္။ 

 ပဲခူးတုိင္းသို႔ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းခရီး သြား သုံးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပခရီး သြား ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား ရွစ္သိန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ပခရီးသြား ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ပဲခူးတုိင္းသို႔  လာေရာက္ သည့္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံက အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္က်င္မွန္ က ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ပဲခူးတုိင္းအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြတုိးပြား ရရွိရန္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြား ေဒသအသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။