လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္းသင္႐ိုးေျပာင္းလဲမည္

အေျခခံပညာေရးစနစ္သစ္ကို သူငယ္တန္းမွ ဒြါဒသမတန္းအထိ ၁၃ တန္းတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာတတိယတန္း ႏွင့္ ဆ႒မတန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ား အသစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။ 

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးက ရွင္းလင္းစဥ္ ထုိသို႔ေျပာ ၾကားသည္။ 

‘‘၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ မွာေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္နဲ႔ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီတို႔နဲ႔ပူးေပါင္း ၿပီး Grade-3 နဲ႔ အလယ္တန္းတစ္ တန္းျဖစ္တဲ့ Grade-6 ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ျပဳစုၿပီး ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္း ႀကီးက ေျပာသည္။ 

အေျခခံပညာမူလတန္းသင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္္းအသစ္မ်ားအ တြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)တို႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးထား သည္။ 

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား သင္ၾကားမည့္ မူလတန္းျပ၊ အ လယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလံုးကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္ သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအ သစ္မ်ားကို ၂၁ ရာစုကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္မ်ား ထည့္ သြင္းေရးဆြဲမည္ဟု သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းမူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ 

အေျခခံပညာေရးကို သူငယ္ တန္းအပါအဝင္ မူလတန္းငါးႏွစ္၊ အလယ္တန္းေလးႏွစ္၊ အထက္ တန္းသံုးႏွစ္စနစ္အျဖစ္ စတင္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ 

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ သူငယ္တန္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တတိယတန္း ႏွင့္ ဆ႒မတန္း၊ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ စတုတၳတန္း၊ သတၱမ တန္းႏွင့္ ဒသမတန္း၊ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပၪၥမတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ ဧကာဒသမတန္း၊ ၂၀၂၂-၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ နဝမတန္းႏွင့္ ဒြါဒသမတန္းတို႔ကို စနစ္သစ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္ မွတ္ထားသည္။ 

အေျခခံပညာတြင္ ယခင္က သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ၁၁ တန္းတက္ေရာက္ရေသာ္လည္း စနစ္သစ္အရ သူငယ္တန္းမွ ဒြါ ဒသမတန္းအထိ ၁၃ တန္းတက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။