တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုေပးမည္

တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပး အပ္မည့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး က ေျပာသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ တကၠ သိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကား ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား စာ ေမးပြဲက်႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းစည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမရွိလွ်င္ ဘြဲ႕ရ သည္အထိ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္း​ၫႊန္ တြင္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘အခက္အခဲရွိတဲ့သူေတြကို နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ သေဘာေပါ့။ ႏွစ္စဥ္ေပးပါတယ္။ ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ထဲ ေဖာ္ျပထားေပ မယ့္ တခ်ိဳ႕ကမသိၾကဘူး’’ဟုအဆို ပါၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ တြင္ ပထမႏွစ္သင္တန္းတက္ ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယင္းတကၠ သိုလ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တစ္လ က်ပ္ သံုးေသာင္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ သည္။ 

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အိတ္တြင္ ပါရွိသည့္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုေလွ်ာက္လႊာ ကို မိမိေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက လိုအပ္သလို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အ ဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္) သို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ 

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆု ကို မိသားစုတစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ဦးသာ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္းဆူပူမႈမ်ား၊ ႏုိင္ ငံအတြက္ နစ္နာေစသည့္ အျခား အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္း ၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။