ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာ သင္ၾကားမည္

ေက်ာင္းျပင္ပကေလးငယ္မ်ားအား စာသင္ၾကားေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မတက္ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားအ တြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ ၌ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးအေျခစိုက္စ ခန္း ၄၅၅ ခုဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း လံုးဝမ တက္ေရာက္ဖူးသူ၊ ေက်ာင္းထြက္ ထားရသူ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၄) ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ ၌ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာ ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာ တတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္အ ကူျပဳပင္မဌာန (MLRC)ႏွင့္ ပူး ေပါင္းစီစဥ္ေနသည္။


‘‘ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏုိင္ တဲ့ကေလးေတြအတြက္ အခြင့္အ လမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖြင့္ေပးတာ ေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးေတြ မွာ ေမးၾကည့္ၿပီး စာရင္းေပးတက္ လို႔ရတယ္’’ဟု MLRC စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာ ၾကားသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္း ပညာေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ လိုသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားသို႔ စံုစမ္းကာ နီးစပ္ရာအ ေျခစိုက္စခန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းလံုးဝမေနဖူး ေသးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မူလ တန္းေအာက္အဆင့္ ကေလးမ်ားကို အေျခစိုက္စခန္းမ်ားတြင္ Level-1 အဆင့္သင္ၾကားေပးၿပီး မူလတန္းအထက္အဆင့္ သင္ ၾကားဖူးေသာ ကေလးမ်ားကို Level-2 အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

အဆင့္ႏွစ္ခုစလံုး ၿပီးေျမာက္ ပါက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္ တန္းသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ႏိုင္သည္ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါ စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးသင္ၾကား မႈသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ အေထြေထြဘာသာ၊ ဝင္ ေငြတိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ငန္းစာအုပ္ ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာ ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ဇူလိုင္၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ ၈၁ ခု၊ ယူနက္စကိုက ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ အလွဴရွင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ငါးခုကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးထား သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ ယူေနသူမ်ားကို နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး (သို႔မဟုတ္)အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး အမ်ိဳး သားအဆင့္ လူငယ္ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေန သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္း ကေလး ငယ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔သည္ ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈမရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ေသာ ကေလး မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၁၅)ႏွစ္အ ထက္ သက္ႀကီး ၃ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔သည္ စာမတတ္သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။