အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ ၁၂တန္းၿပီးဆံုးပါက အထက္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း စာေမးပြဲသာ က်င္းပသင့္ဟု ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳ

အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ ၁၂ တန္းၿပီးဆံုးပါက တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲအျဖစ္မက်င္းပဘဲ အထက္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း စာေမးပြဲသာ က်င္းပသင့္ေၾကာင္း  အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္ လတာလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳသည္။

အေျခခံပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ စာေမးပြဲ သည္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲဟူသည့္ နာမည္ႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားကို ေရြးထုတ္ ရန္ျဖစ္ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာညီလွငယ္က အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအေပၚ ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

  တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ တကၠသုိလ္ ၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ၁၁ႏွစ္တာပညာ သင္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အသိအ မွတ္ျပဳလက္မွတ္မရဘဲ ေက်ာင္း ထြက္သြားရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာ ေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္က သံုး သပ္ထားသည္။

  ‘‘အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခံ အဆင့္ရရွိမယ့္ အသိပညာနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ထိုက္တန္စြာ ရရွိတတ္ေျမာက္သြားၿပီး ေကာင္း မြန္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ တန္ဖိုးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးသြားၿပီး သူမ်ား ကို အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီး ေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိသြားေအာင္လုပ္ ေပးဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာညီလွငယ္ကဆို သည္။  ထို႔ေၾကာင့္အေျခခံပညာ ေရးကို စနစ္သစ္ပညာေရး (သူ ငယ္တန္း+ ၁၂တန္းစနစ္) သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲသာ ဆက္  လက္က်င္းပမည္လား၊ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းၿပီးေျမာက္ ေၾကာင္း စာေမးပြဲအျဖစ္က်င္းပ မည္လားဟူသည့္အေပၚသံုးသပ္ ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု ေကာ္မရွင္ က အႀကံျပဳထားသည္။

‘‘ပညာေရးဆိုတဲ့ ပန္းခင္း ႀကီးကို အေ၀းကေနျမင္းစီးရင္း ၾကည့္သလိုျဖစ္မွာစိုးရိမ္ပါတယ္။  ပြင့္ေနတဲ့ ပန္းကိုသာျမင္ရၿပီး ေတာ့ေသသြားတဲ့ပန္း၊ ညႇိိဳးေနတဲ့ ပန္းကိုေတာ့ ျမင္ရမွာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ဂုဏ္ထူးေတြတသီႀကီး ရ ေနတဲ့ကေလးေတြကို ျမင္ၿပီး  ေတာ့ဘ၀ပ်က္သြားတဲ့ကေလး၊ လမ္းေပ်ာက္သြားတဲ့ ကေလးကို လည္း ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္’’ ဟု တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲက်႐ံႈး သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးေတာင္တြင္းႀကီး မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးမင္းသိန္းကဆိုသည္။

သူငယ္တန္း+၁၂ တန္း ပညာေရးစန္သစ္အရ ၂၀၂၂ - ၂၃ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အ ထက္တန္းအဆင့္သင္႐ိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၃ ကစကာ ယခင္ကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲ က်င္းပမည္လား  (သို႔မဟုတ္) အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း စာေမးပြဲက်င္းပ မည္လားဟူသည္ကို ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သံုးသပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ တကၠ သိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုသူ  ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္  ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

More in News Section