ေျမစြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္၍ တုိင္းအစိုးရေျမသိမ္းျခင္းကို ေဒၚစႏၵာမင္း ေမးခြန္းထုတ္

ဓာတ္ပံု − Yangon Region Government

 ေျမစြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္း ေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေတာင္ သူမ်ားထံမွ တုိင္းအစိုးရ ေျမသိမ္း ယူျခင္းမ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္က လက္မခံေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမသိမ္းယူျခင္းကို မိမိပိုင္ေျမစြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းမႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းႏွင့္ ညီ၊ မညီသိရွိလုိေၾကာင္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဇြန္လ ၂၁ ရက္  တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းထုတ္သည္။


တုိင္းအစိုးရသည္ လႈိင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ရြာရွိ ေျမ ၂၄၃ ဒသမ ၆၂ ဧကတြင္ ကုန္း တြင္းဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမ သိမ္းဆည္းရာ၌ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေျမစြန္႔လႊတ္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းမႈရွိသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

 ‘‘ယေန႔ေခတ္အခါမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လိုေနရာႀကီးမွာ မိမိ  ပိုင္ဆုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေန တဲ့ ေျမေနရာမွာ သဒၶါတရားထက္ သန္စြာနဲ႔ အစိုးရကိုလွဴတယ္ဆို တာ သဘာ၀က်ပါသလား’’ ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးခြန္းထုတ္ သည္။

‘‘ေျမကို သိမ္းယူရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မွန္ကန္စြာနဲ႔ ေျမကိုသိမ္းယူတတ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ ယခုလို မိမိပိုင္ဆုိင္တဲ့ေျမ ကို စြန္႔လႊတ္လွဴဒါန္းတယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းယူ ျခင္းမ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္က လက္မ ခံႏုိင္ပါဘူး။ တကယ္လွဴဒါန္း တယ္ဆုိရင္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး ကိုမွ် ေပးေလ်ာ္စရာမလိုပါဘူး။ လွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာသာ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရသည္ ေတာင္သူမ်ားပိုင္သည့္ ေျမမွ ၈၀

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္က စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူၿပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အဆုိပါ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးအပ္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ တို႔ပိုင္သည့္ လယ္ေျမ၏ ၂၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းကို အျခားနည္းေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳခြင့္ရသည့္ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိမည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္သျဖင့္ အစိုးရကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

‘‘လယ္ေျမအား အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ရရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ရယူရန္ သေဘာတူခဲ့သည့္ မူလေျမပိုင္  ရွင္ေတာင္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ဆႏၵျဖင့္ ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္သည္’’ဟု ၎ ကေျပာသည္။

တုိင္းအစိုးရသည္ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းယူျခင္းကို ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟံထြန္းက ဆုိသည္။