စီးတီးမတ္၏ အုိင္စီတီနည္းပညာအသုံးျပဳမႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း အသုံးျပဳမည္ဆုိ

 ၂၀၁၈ အတြင္း ေဒၚ လာ ၁၀ သန္းအသုံးျပဳ၍ စူပါမား ကက္၏ အုိင္စီတီနည္းပညာ အ သုံးျပဳမႈကို အဆင့္ျမႇင့္မည္ဟု စီး တီးမတ္စူပါမားကက္ အုိင္တီဌာန အႀကီးအကဲ Arnel Redondo Reyes က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပမာဏတြင္ လုိင္ စင္ေဆာ့ဖ္၀ဲ၀ယ္ယူအသုံးျပဳမႈ မ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခႏွင့္ အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ဳိးစုံပါ၀င္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 စီးတီးမတ္သည္ အေမရိ ကန္အေျခစိုက္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကုမၸဏီ Vmware ၏  Customer အျဖစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည့္ အခမ္းအနား၌ ၎၏အုိင္ တီဌာန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


စူပါမားကက္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ Vmware  နည္း ပညာအသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လ်င္ျမန္လုံၿခံဳမႈရွိ လာၿပီး ကုန္ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Arnel Redondo Reyes က ေျပာ သည္။

စူပါမားကက္ကုိ နည္းပညာအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္သျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ပို မိုမ်ားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

စီးတီးမတ္သည္ Vmware နည္းပညာအသုံးမျပဳမီ ဆာဗာ စနစ္ကို အေျခခံ၍ စူပါမားကက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ စီးတီးမတ္အေနျဖင့္ Vmware ၏ Cloud နည္းပညာကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳခဲ့မႈ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္  ကြန္ရက္တစ္ခုလုံး၌ အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း Vmware ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္  ဦးထြန္းထြန္းလင္းက ေျပာသည္။

Vmware သည္ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စတင္၀င္ေရာက္ ၿပီး ပါတနာ ၄၀ ႏွင့္ လက္တဲြကာ ၎၏ေဆာ့ဖ္၀ဲကို  ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။   စီးတီးမတ္အပါအ၀င္ ဘဏ္မ်ား၊ ေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္သည္ Vmware  ေဆာ့ဖ္၀ဲ ကို လက္ခံသုံးစဲြခဲ့သည္။