အနႏၲႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူသည့္ 4G Broadband အင္တာနက္ကုိ တယ္လီေနာ ေရာင္းခ်မည္ဟုဆုိ

အနႏၲအင္တာနက္လုိင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူညီသည့္ 4G Broadband အင္တာနက္ကုိ တယ္လီေနာက ေရာင္းခ်မည္ဟု ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ၎၏၀က္ဘ္ ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ေၾကညာသည္။

အနႏၲသည္ ေရြ႕လ်ားအသုံး ျပဳႏုိင္္သည့္ Mifi စက္ႏွင့္အိမ္သုံး၊ ႐ုံးသုံးအထုိင္စက္ Router စက္ဟူ ၍ ႏွစ္မ်ိဳးေရာင္းခ်ေသာ္လည္း တယ္လီေနာသည္ Router စက္ တစ္မ်ိဳးတည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


အျမန္ႏႈန္း 5Mbps အတြက္ ရက္ ၉၀ စာ က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းခြဲ သတ္မွတ္ထားၿပီး အျမန္ႏႈန္း 3Mbps အတြက္ ရက္ ၃၀ စာ က်ပ္သုံးေသာင္း သတ္မွတ္ထား သည္။

 အလားတူ အျမန္ႏႈန္း 5Mbps အတြက္ ရက္ ၃၀ စာကုိ တယ္လီေနာက က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲသတ္မွတ္သည္။ အနႏၲ သည္ ၎၏ Router စက္ကုိ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းခြဲျဖင့္ ေရာင္း ခ်ၿပီး ႏွစ္လအခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ေပး ခဲ့သည္။

အနႏၲသည္ ၎၏ Router စက္ကုိ အေကာင့္ ၃၀ ခဲြေ၀အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာထား သည္။ တယ္လီေနာသည္ ၎၏ Router စက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စက္တစ္ လုံး၌ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အေကာင့္ အေရအတြက္ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

Top News