ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အင္အားစုႏွင့္ သမၼတၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးလာသည့္ အီတလီႏုိင္ငံေရး

အီတလီ သမၼတ မာတာရယ္လာကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အင္အားစုေခါင္းေဆာင္ ကြန္တီ။

သမၼတကို ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္က ေတာင္းဆိုလုိက္ၿပီးေနာက္ အီတလီ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက ပိုမို၍ ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။

အီတလီသည္ မတ္လဆန္း ကတည္းက အာဏာလက္ရွိ အစိုးရ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ယႏၱရား လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ Five Star ပါတီ၏ အႀကီးအကဲ ဂူဆက္ပီ ကြန္တီက ေပၚျပဴလစ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဉ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရတြင္ ကြန္တီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္တီက ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရသစ္ ဝန္ႀကီးမ်ား စာရင္းမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးေလာင္းကို အီတလီ သမၼတ ဆာဂ်ီယို မာတာရယ္လာက ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီး ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဉ္ အထမေျမာက္ခဲ့ေခ်။

ယင္းကိစၥကို ကြန္တီက ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္ခဲ့သလို ၎၏ မဟာမိတ္ ေပၚျပဴလစ္ ေခါင္းေဆာင္ လူဂီဒီမြိဳင္ကလည္း သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒကို အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

မာတာရယ္လာကမူ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးေလာင္းအျဖစ္ ကြန္တီ အမည္တင္သြင္းေသာ ေပၚလုိ ဆာဗိုနာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက မလိုလားေၾကာင္းႏွင့္ အီတလီ၏ ေႂကြးၿမီ ျပႆနာကို ပိုမို ဆိုးရြားသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပကာ ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုျပႆနာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ကြန္တီသည္ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္၏ ဦးေဆာင္ရာထူးမွ ဆင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ကြန္တီက သမၼတကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ကမူ အီတလီတြင္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ မဟုတ္သူတစ္ဦး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ခန္႔မွန္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္။

အီတလီတြင္ သမၼတ ရာထူးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဩဇာ မရွိေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ အီတလီ ဥပေဒမ်ားအရ သမၼတကို ျဖဳတ္ခ်လိုပါက လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အယံုအၾကည္မရွိအဆို မဲခြဲ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်လိုေၾကာင္း ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ မ်ားမွသာ အေရးယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကြန္တီသည္ အီတလီ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ကို လက္ယာယိမ္းဝါဒီ အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစု အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC