ႏုိင္ငံျခားအရက္သုိေလွာင္မႈအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္မည့္ဥပေဒၾကမ္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္တင္

ႏုိင္ငံျခားအရက္ သုိ ေလွာင္မႈအေပၚ အခြန္တိုး ေကာက္ရန္ႏွင့္ အရက္ျပန္ေရာင္း ခ်မႈကုိ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားအသစ္ သတ္မွတ္၍ လုိင္စင္ေၾကးက်ပ္  သုံးသိန္းေကာက္ခံရန္အခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္တိုုင္းေဒသ ႀကီးယစ္မ်ိဳးခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္္မတီက ေမလ ၁၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သ ေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယစ္ မ်ိဳးခြန္ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေမ လ ၁၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လုံၿခံဳ ေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားအရက္လက္ကားေရာင္း ခ်သူမ်ားက လုိင္စင္ရယူထား သည့္ေနရာမွအပ အျခားေနရာ မ်ား၌ သုိေလွာင္ထားမႈအေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားတုိးျမႇင့္ေကာက္ယူ ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန႐ုံးခ်ဳပ္(ေနျပည္ေတာ္)က အ ေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ယစ္မ်ိဳးဥပ ေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေအာင္စုိးမုိးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားအရက္ကုိ လုိင္ စင္ရယူထားသည့္ေနရာ မဟုတ္ ဘဲ အျခားေနရာ၌သုိေလွာင္ပါက လုိင္စင္ေၾကးႏႈန္းထား၏ ၁၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံရန္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ဇင္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဂုဏ္သတိၱပ်က္ အရက္ျပန္ကုိ လုိင္စင္ FL-25 အ ျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္ စင္ကုိ လုိင္စင္ေၾကးက်ပ္သုံးသိန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ အခ်က္ ပါ၀င္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအ တြက္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အရက္ေသစာေသာက္ စားမႈေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ အရက္ ေသစာတရားမ၀င္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈမ်ားေလ်ာ့နည္း ေစျခင္းစသည့္ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရရွိႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္ျပအပ္ ပါတယ္’’ ဟု ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ဇင္ဦး က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားေဆြးေႏြးအႀကံျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကုိ မထုတ္ျပန္ေသးေပ။