အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္လုပ္ ငန္းအမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ တစ္ ရက္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီလုပ္အားခ က်ပ္ ၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္နာရီျဖင့္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက မတ္လ ၅ ရက္ကတည္းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္လေက်ာ္မွသာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏႈန္း ထားတရား၀င္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ oည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခင္ကအလုပ္ သမား ၁၅ ဦးအထက္လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားသာအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား အက်ံဳး၀င္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းမ်ားအ က်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သ မား ၁၀ ဦးေအာက္ရွိလုပ္ငန္းငယ္ မ်ားႏွင့္ မိသားစု တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုသတ္မွတ္ သည့္အနည္းဆုံးလုပ္ခႏွင့္ သက္ ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္ လုပ္ခက်ပ္၅,၆၀၀ေပးရန္ေတာင္း ဆုိထားၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ားကက်ပ္ ၄,၀၀၀ ခန္႔သာေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားကာ ေနာက္ ဆုံးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက က်ပ္ ၄,၈၀၀ ႏႈန္းကုိ အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘က်ပ္ ၄,၈၀၀ မေပးႏိုင္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီထက္ပုိေပးႏုိင္တဲ့ အလုပ္ရွင္ ေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုကတရား ၀င္သတ္မွတ္လုိက္ၿပီဆုိေတာ့ အ ကုန္လုိက္နာၾကရေတာ့မွာေပါ့။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန အလုပ္ ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာက လစာေတြတိုးလုိက္ၿပီးေနာက္ ဒီ အတိုင္းဆက္မေနဘဲ အလုပ္ေတြ ပါပုိလုပ္ၾကဖုိ႔လုိပါၿပီ’’ ဟုအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ဦးေအးေသာင္း က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေမလ ၁၄ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၌ ‘ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္လုိက္သည္’ ဆုိသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

‘‘လလယ္မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့စာ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လစာထုတ္ ေပးတဲ့အခါမွာ ျပႆနာရွိႏိုင္ တယ္။ အလုပ္သမားေတြက လ ဆန္းတစ္ရက္ကစၿပီး ခံစားခြင့္ယူ ခ်င္မွာပဲ။ ကတ္တဲ့အလုပ္ရွင္က လည္း ေၾကညာခ်က္အတိုင္းစာ ထြက္တဲ့ေမ ၁၄ ရက္ကစၿပီးသတ္ မွတ္မယ္။ တခ်ိဳ႕အဲဒီကိစၥျပႆနာ ရွိႏုိင္တယ္’’ ဟုအထည္ခ်ဳပ္စက္ ႐ုံတစ္ခုမွ မန္ေနဂ်ာကုိသူရမ်ိဳးက ေျပာသည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕ကမူ လက္ရွိသတ္မွတ္သည့္ တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၄,၈၀၀သည္ အလုပ္သမားမ်ားဘ၀ကုိ ေခ်ာင္ လည္ေစႏုိင္မည့္ႏႈန္းထားမဟုတ္ ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိ ပါက တိုးေပးသည့္လုပ္ခသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အေထာက္ အပံံ့ ရရွိေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရးကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အနာ ဂတ္အလင္းတန္းမ်ားဆုံမွတ္အ ဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာေဒၚသက္သက္ ေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြဘ၀အ တြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ႏႈန္းဟာ တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၅,၆၀၀ ျဖစ္ တယ္ဆုိတာကုိ စစ္တမ္းေတြနဲ႔ အစုိးရကုိတင္ျပၿပီးသားပါ။ ဒါက လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းထိန္းထားႏုိင္မွ လုံေလာက္ႏိုင္မယ့္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ချပင္ေနသ ေရြ႕ကေတာ့ သမင္ေမြးရင္းက်ား စားရင္းျဖစ္ေနဦးမွာပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕တြင္ ယခင္က အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေပးထား သည့္ရပုိင္ခြင့္မ်ား မျဖတ္ေတာက္ ေစရန္ အစုိးရဘက္ကေစာင့္ ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ေစလုိေၾကာင္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမခုိင္ဇာကဆုိ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားကုိ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာကတစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္စတင္သတ္ မွတ္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ဟူ သည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ကစ၍ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ႏႈန္းထားအသစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ၁၅ လ ခန္႔ၾကာ ျမင့္ခဲ့သည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ မႈသည္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာတြင္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း ႏႈန္းထား ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သတ္ မွတ္ကာလထက္ ကုိးလေက်ာ္ လြန္ၿပီးမွသာ ဒုတိယအႀကိမ္ႏႈန္း ထားကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား ၏ တစ္ရက္လုပ္ခႏႈန္းထားကုိ အ တည္မျပဳမီ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာ ကုိ ကနဦးတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

ထုိသု႔ိအနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြႏႈန္းထားကုိ အတည္ျပဳထုတ္ ျပန္ရန္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ရွိ စက္႐ုံမ်ား၌ က်ပ္ ၄,၈၀၀ အျမန္ ဆုံးသတ္မွတ္ရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။

‘‘အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔ လည္း အဆင္သင့္ရွိေနတဲ့အေန အထားမွာ ဟုိလူလက္မွတ္မထုိး ရေသးလုိ႔၊ ဒီလူလက္မွတ္မထုိးရ ေသးလုိ႔နဲ႔အခ်ိန္ေတြက ၾကာေန ခဲ့တယ္။ အခုလုိအလုပ္သမားေတြ က စိတ္မရွည္လုိ႔ဆႏၵေတြျပၾက ေတာ့ ထုတ္ျပန္ေပးသလုိျဖစ္သြား တာမ်ိဳးကေတာ့ ဘယ္ေကာင္း မလဲ။ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမား ကုိရန္တိုက္ေပးသလုိေတာင္ျဖစ္ သြားေသးတယ္’’ ဟု စက္မႈဇုန္စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တစ္ဦး ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ အ နည္းဆုံး လုပ္ခလစာအတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ ေနာက္က်ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။