ရဲႏြယ္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း ပုဂၢလိကဆင္စခန္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာမည္ဟု ဆို

 မႏၲေလးအျမန္လမ္း အနီး ရဲႏြယ္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအ တြင္း ဆင္ေရကန္ဟု အမည္ေပး ထားသည့္ ပထမဆံုးပုဂၢလိက ဆင္စခန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ေမလ ၁ ရက္က စတင္ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့သည္။


‘‘ဒီဆင္ေရကန္စခန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာမယ့္ ဆင္စခန္းျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက အဆိုပါ ပႏၷက္႐ိုက္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆင္စခန္းတည္ ေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္ေသာ Four Paws Inter-national ႏွင့္ မဂၤလာျမန္မာတို႔ ကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေျမ ဧရိယာဟက္တာ ၅၀ တြင္ စတင္ ခြင့္ျပဳၿပီး ဆင္ေျခာက္ေကာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။

ဆင္စခန္းအတြက္ လိုအပ္ ေသာ ေျမဧရိယာဟက္တာ ၁,၇၀၀ အဆိုျပဳတင္ျပေသာ္လည္း စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ ျမင္သည့္အေပၚမူတည္၍ ေျမေန ရာမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းကာလို အပ္သလို ပံ့ပိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကာလ ၁၀ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လိုအပ္ပါကေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး ေက်ာ္ထိုက္က ေျပာသည္။

ဆင္ေရကန္တြင္ ဆင္မ်ားကိုလူတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ကိုင္ တြယ္ျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ေစ ခိုင္းျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမျပဳ လုပ္ဘဲ ဆင္တို႔၏ သဘာ၀အတိုင္းသြားလာေနထိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ေမြးကင္းစအရြယ္ဆင္ ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ဆင္ မ်ား၊ သက္ႀကီး၊ နာမက်န္းေသာ ဆင္မ်ား၊ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ေျခ၊ လက္က်ဳိးၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ေန ေသာ ဆင္မ်ားစသည့္ ဆင္အရြယ္အစားမ်ဳိးစံုကို သဘာ၀အတိုင္း လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ေစၿပီး သံ ႀကိဳးခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္း သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာျမန္ မာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္ တာ ဖုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘ဆင္စခန္းကေန ေဒသခံ ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ လမ္းေတြရမယ္’’ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း က ဆိုသည္။

ယင္းဆင္စခန္းကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးသြားမ်ားေလ့လာႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး စီမံကိန္း ယခုမွစတင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအထိ ၀င္ေၾကးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဆင္စခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ မည့္ အခ်ိန္ကို လတ္တေလာထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေပ။

အဆိုပါ ဆင္စခန္းထူေထာင္ ေရး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Four Paws International တို႔ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။