ဖုန္းေျပာျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏုိင္မည့္ မိုဘုိင္း App တယ္လီေနာမိတ္ဆက္

fixplan သုံးသူမ်ားသည္ ဖုန္းေျပာျခင္းႏွင့္အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈကုိစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏုိင္သည္

မိုဘုိုင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ား ဖုန္းေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီး ႏုိင္မည့္ ပထမ ဆုံးမိုဘုိင္း App Telenor Fix Plan ကို စတင္အ သုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ Joslin က ေျပာသည္။


လက္ရွိတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအ သုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်သည့္ အင္တာနက္ Package မ်ားႏွင့္ ဖုန္းေျပာဆုိျခင္း Plan မ်ားကိုသာ ေရြး ခ်ယ္ ၀ယ္ယူေနရၿပီး သုံးစဲြသူ ကိုယ္တုိင္မိမိ အသုံးျပဳလုိသည့္ ပမာဏႏွင့္အသုံးျပဳမည့္ ပုံစံမ်ား ကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏုိင္မည့္ App အေနျဖင့္ Fix Plan ကိုတယ္လီ ေနာက ပထမဆုံးမိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Fix Plan မိုဘုိင္း App ကုိ အသုံးျပဳကာ မိမိသုံးစဲြလုိသည့္ ပမာဏအတုိင္း ဖုန္းေခၚဆုိမႈ၊ စာ တုိေပးပို႔မႈ၊ အင္တာနက္ အသုံးျပဳ မႈႏွင့္ သုံးစဲြႏုိင္ေသာ သက္တမ္းတို႔ ကို ကုိယ္တုိင္ခ်ိန္ဆေရြးခ်ယ္ ဖန္တီးကာ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္အျပင္ အေျခခံသတ္မွတ္ထားသည့္ ေစ်း ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာစြာ၀ယ္ယူ ႏုိင္သည္။ အျခားတယ္လီေနာအသုံးျပဳသူမ်ားကိုပါ လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ ေပးပို႔ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ ထည့္သြင္းေပးထား သည္။

‘‘တယ္လီေနာ သုံးစဲြသူေတြ မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သုံးစဲြတဲ့ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတဲ့အတြက္ မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ မယ့္ ဒီမိုဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္း အသစ္ Telenor Fix Plan ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တယ္လီေနာသည္ လက္ရွိ တြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ကြန္ရက္လႊမ္းၿခံဳထား ကာ အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။