ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ တိုင္းအစုိးရဘတ္ဂ်က္မသုံးဘဲ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကုိ အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ ထုတ္ ယူသုံးစြဲျခင္းထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚၿပီး ပုဂၢလိက ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

 ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ နယ္ေျမ ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္အေျခအေနမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းျပရန္ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္ ၂၀၁၈ကုိ ႏုိဗုိတယ္ဟုိ တယ္၌ ေမလ ၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

 ‘‘ခက္ခဲမႈနည္းၿပီး လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ကုိရွင္းျပဖုိ႔ပါ’’ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

 ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မည္ဆုိပါက မွတ္ပုံတင္ျခင္းအပါအ၀င္ ရရွိႏုိင္မည့္အခြင့္ အေရးမ်ား၊ လုိက္နာရမည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား ရွင္းျပမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါဖုိရမ္က်င္းပရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ၅၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ ႏုိင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံတုိးျမႇင့္လာ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ိဳး ခုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ တင္ ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမရွားပါး မႈျပႆနာေျဖရွင္းေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

 ‘‘ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းလုပ္ရင္ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးကုန္မယ္ဆုိတဲ့ ယူဆခ်က္က အတိတ္မွာဆုံေတြ႕ ခဲ့မႈေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့အေျဖ ေတြလုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစုိးရကေငြ ေၾကးစုိက္ထုတ္သုံးစြဲမည္မဟုတ္ ဘဲ ေျမႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလဲ သည့္စနစ္ကုိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ စီမံကိန္း တြင္ ပါ၀င္လုိသည့္ကုမၸဏီတစ္ခု က အစုိးရထံမွ ေျမဧက ၂,၇၀၀ ေတာင္းယူၿပီးဗားဂရာမွ ၾကည့္ ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းကုိ ျမစ္ကူး တံတားတစ္စင္း၊ ပန္းလႈိင္ျမစ္ကူး တံတားတစ္စင္းႏွင့္ ေျခာက္လမ္း သြားလမ္းမႀကီးမ်ား ေဖာက္လုပ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။ အဆုိပါတံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အဓိကေက်ာ႐ုိးျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေျပာသည္။

 ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ရရွိလာ မည့္ေျမတန္ဖုိးသည္ႏုိင္ငံေတာ္အ တြက္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိသည္ဟု ဆုိ သည္။ ဧက ၂၀,၀၀၀ တြင္ ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆုိပါက ေဒသခံမ်ားကုိ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးၿပီး က်န္ ၈၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ကရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံပုိင္းကုိ အာဆီယံ၁၀ ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားသည္ဟု ဆုိသည္။

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေၾကးပမာ ဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားထက္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ သည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကုိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟုေျပာသည္။