ျမန္မာေရးရာ MYANMAR AFFAIRS

သုံးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာေရးရာ စာေစာင္ ဧၿပီလထုတ္ အမွတ္(၇) ထြက္လာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသုံးလက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ ရခုိင္အေရး၊ သံတမန္ေရးမ်ားျဖင့္ ပ်ားပန္းခပ္ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကမၻာ့ေရးရာ မ်ား၌ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စစ္အသုံး စရိတ္ျမႇင့္တင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားက လႊမ္းၿခံဳ ေနခဲ့သည္။


ယခုထြက္လာေသာ ျမန္မာေရးရာသည္ တုိုင္း ျပည္၌ ယေန႔ေပၚေပါက္ေနေသာ ဖက္ဒရယ္အေရး ႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္အခ်က္မ်ားကုိ ဦးတည္ေရး ထားသည္။ စာအုပ္တြင္ ကြယ္လြန္သူသမုိင္းပညာရွင္ ဗုိလ္မွဴးဘရွင္ေရးခဲ့ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ကုန္းျမင့္ေဒသ မ်ား၊ ေဒါက္တာေအာင္ႀကီး၏ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ အတြင္း၀န္႐ုံးအေရးအခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ေဒါက္တာျမင့္ဆန္း၏ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားဦးစြာေဖာ္ျပထားသလုိ အထူးက႑ ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္မ်ား တြင္ ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္း၏ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ ပုံေဖာ္ၾကည့္ျခင္း၊ ေအးေမာင္ေက်ာ္ ၏ ဗဒုံမင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္၊ ခင္ေဇာ္ဦး၏ ဂ်ာ မနီႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိေလ့လာျခင္း၊ မင္းတင္ ၏ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္မိတ္ဆက္၊ ေဇယ်သူ၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္အစရွိသည့္ စာတမ္းမ်ားပါ၀င္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ Z. ေဖ၀င္း၊ ၀င့္ထန္း၊ ရဲျမင့္ေက်ာ္၊ ေမာ္လင္း၊ ေမာင္ေဇယ်ာတို႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားဖတ္ ရမည္ျဖစ္သလုိ ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ရန္ ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း ကုိလည္း ဖတ္ရပါမည္။ စာအုပ္အဖြင့္ အယ္ဒီတာ့ စကားတြင္ ‘ေနာက္ဆုံးက်င္းပခဲ့ေသာ JICM အစည္း အေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၁ ရာစုပင္လုံကုိ ေမလတြင္ က်င္းပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ (MNSP)ႏွင့္ လားဟူအမ်ိဳးသားတုိးတက္ ေရးပါတီ(LDU)တို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္လာရန္ အလားအလာမ်ားရွိေနျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကုိ ျပဆုိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တအုံေႏြးေႏြးရခုိင္အေရးမွာမူကား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ OIC စေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ ဖိအားေပးျပစ္တင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား တစ္ဆင့္တက္၍ အေရးယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရရာ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚ မႈတစ္ရပ္ဟုပင္ ဆုိရပါမည္။

မည္သုိ႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိပါေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒီမုိ ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး သာျဖစ္ရာ ထုိ႔အတြက္ သီအုိရီအရ၊ အေတြးအေခၚ အရ လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ယခုအမွတ္-၇ တြင္ ထင္ဟပ္ထားပါသည္။ ‘ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရန္မ်ား’ဟုအမည္ေပးထားေသာအထူးက႑  တြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားရမည့္ အယူအဆ၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ တင္ျပထား သည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ခ်င္းစီတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ စာ႐ႈသူမ်ားၾကားတြင္ လည္းေကာင္း ကြဲလြဲေသာအျမင္မ်ား ရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။ လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံစားပြဲ၀ုိင္းတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲမႈ အျမင္မ်ားမွသည္ အမ်ားလက္ခံေသာလမ္းေၾကာင္း၊ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

.....ကမၻာႀကီးတြင္ လက္နက္အၿပိဳင္အဆုိင္တပ္ ဆင္လာေနၾကသည္။ အေမရိကန္စစ္အသုံးစရိတ္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္ တုိးတက္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကလည္း စစ္အသုံးစရိတ္ ၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း တုိး၍သုံးစြဲေတာ့မည္။ အေမရိကန္ဒုံးက်ည္အ သစ္က အသံထက္ငါးဆျမန္ခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားဒုံးက်ည္ က အသံထက္ရွစ္ဆႏႈန္းျမင့္လာသည္။ အဏုျမဴစြမ္း အင္ျဖင့္သြားေသာ ဒုံးက်ည္မ်ားက အကြာအေ၀း၊ အ ကန္႔အသတ္မရွိ သြားႏုိင္ေတာ့မည္။ ၿခံဳ၍ေျပာလွ်င္ ကမၻာသည္ စစ္ျပင္ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ က အိပ္မက္မက္ေနရတုန္းျဖစ္သည္’ဟု ေရးထားပါ သည္။ စာအုပ္ကုိ ဓူ၀ံစာေပကျဖန္႔ခ်ိၿပီး တန္ဖုိး ၃,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။