တစ္ပတ္တာလႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အသစ္ျဖစ္လာေသာ ဦးတီခြန္ျမတ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

ႏွစ္လခြဲခန္႔ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသသတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း လစ္လပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာကို ဦးဝင္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ျခင္းက အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၈

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္း အေဝး ၂၀ ရက္ေျမာက္တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ပြဲအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ ဦးဝင္းျမင့္ တို႔ သံုးဦးအနက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခဲ့သည္။ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၆၃၆ ဦးအနက္ ဦးဝင္းျမင့္ က ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃ မဲ၊ ဦးျမင့္ ေဆြက ေထာက္ခံမဲ ၂၁၁ မဲႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေထာက္ခံ မဲ ၁၈မဲ့ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးရရွိခဲ့ သည္။ ပယ္မဲအေရအတြက္မွာ ေလးမဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ဦး ခြင့္ယူ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တစ္ဦးမွ်မပါဝင္ ေပ။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ေလးဦး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္ စားလွယ္သံုးဦး၊ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၃ ဦး ခြင့္ယူခဲ့သည္။


ထူးျခားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္  ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံရသူ ဦးဝင္းျမင့္ရရွိသည့္ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္သည္ ဒီ ခ်ဳပ္အမတ္ စုစုေပါင္း ၃၈၇ ဦး၏ ဆႏၵမဲထက္ ပိုမိုရရွိခဲ့သလို ေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ မဲေပးမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာၿပီး ဦးျမင့္ေဆြက ဒုတိယသမၼတ (၁)အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဒုတိယသမၼတ (၂)အျဖစ္လည္း ေကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ကအ တုိင္း အေျပာင္းအလဲမရွိ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

ယင္းႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအစီအစဥ္သုိ႔ဦးျမင့္ေဆြတက္ေရာက္ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလ့လာ သူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲ အစည္းအေဝးကို သံုးနာရီခန္႔ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတတစ္ဦး ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၉

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ သတၱမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္မ်ားကိုက်င္းပၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အသီးသီးႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အ စည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီ ၁၃ ခု ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးက အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္ မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္ မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီ ရင္ခံစာအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုး ရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သို႔ ေရႊေႂကြးေပးသြင္းရန္ က်န္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အေျမာက္ အျမားဆံုး႐ံႈးေနသျဖင့္ ယင္း ကုမၸဏီမ်ားကို သီးျခားခံု႐ံုးဖြဲ႕ စစ္ ေဆးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေရႊေႂကြးမသြင္း သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵ နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသန္းစိုး (ခ) သန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ (၃၃)ႀကိမ္ အစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀၆ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၁၈၄ ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ျပန္ ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီးတုိ႔ လာေရာက္ ေျဖၾကားသည့္ ေမးခြန္းေျခာက္ခု အျပင္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ လြင္က ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အခ်က္ သံုးခ်က္ အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ကူညီေပးႏုိင္မည့္အေျခ အေနကို ထည့္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံသားအားလံုး သတင္း အခ်က္အလက္သိရွိပိုင္ခြင့္ကို စနစ္တက်ရရွိေစေရး သတင္းအ ခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (Right to Information Law) ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း  ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေန ေသးေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ႏိႈးေဆာ္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ဆုိ သည္။

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ေျဖ ၾကားဆက္ဆံမႈတုိ႔သည္ ဆုိးဆုိး ရြားရြား အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး သတင္းရယူခြင့္ကို တားဆီးဟန္႔ တားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္း ေတာင္းဆုိသည္။

ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား ရပ္ တည္ရန္ ခက္ခဲလာရျခင္းသည္ သတင္းစာမ်ား ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမွရရွိသည့္ ဝင္ေငြက် ဆင္းလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားထံ ေၾကာ္ျငာခြဲေဝးေပးရမႈေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား ေၾကာ္ျငာဝင္ ေငြက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ႏႈတ္ ဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ အမူ အက်င့္မ်ားရွိရန္လိုေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို (၃၂)ႀကိမ္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၉၁ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၆၂၈ ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားကာ တင္ သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိကိုးခုအနက္ ႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳၿပီး က်န္ခုနစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ဥပေဒ ၾကမ္း ၃၅ ခုအနက္ ၁၄ ခုအတည္ ျပဳကာ ၂၁ ခု က်န္ရွိေေနေသး သည္။

မတ္လ ၃၀

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး၏ ၂၂ ရက္ေျမာက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားက ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း ႏွင့္ ယင္းမိန္႔ခြန္းကို မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးဟင္နရီဗန္ ထီးယူတုိ႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ နာယကေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး  သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က ၎ရာထူးလက္ခံ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ခုနစ္မိနစ္ ၃၉ စကၠန္႔ၾကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က အစိုးရ၏ ဦးစားေပးရည္ မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သံုးရပ္အျဖစ္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး၊ ဘဝတိုး တက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္း ျမင့္က လက္ရွိအခ်ိန္အခါသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ၏ အစသာရွိေနေသး ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအပါအ ဝင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးက ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္ မ်ား၊ ပံုေသကားက် အေလ့အထ မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယိမ္းယိုင္ေန သည့္ တရားစီရင္ေရးကို တည့္ မတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ သမၼတဦးဝင္း ျမင့္က ‘အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမို တိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါ လိမ့္မယ္’ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဥပေဒမဲ့ သိမ္း ဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရးတုိ႔ကို ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္မားတုိး တက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝသာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာ ရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

မိန္႔ခြန္းတြင္ ‘ႀကိဳးပမ္း’ဟူ ေသာ စကားလံုးကို ခုနစ္ႀကိမ္သံုး ႏႈန္းခဲ့သည့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္၊ ေတြ႕ခ်င္ေန သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ ေလးအနက္ ကတိျပဳေျပာၾကား သည္။