တနသၤာရီသစ္ေတာမ်ား ျဖတ္သန္းၿပီး အေဝးေျပးလမ္းမ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း WWF-ျမန္မာ ထုတ္ျပန္

ထားဝယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေဝး ေျပးလမ္းကို တနသၤာရီသစ္ေတာ မ်ားကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ ရန္ စီစဥ္ေနမႈကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း WWF-ျမန္မာက ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ လမ္းေဖာက္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (NEDA)ထံမွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၄၄ သန္းရယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က လက္ခံအတည္ ျပဳျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ က်ားႏွင့္ ဆင္မ်ား အပါအဝင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီး သားငွက္ တိရစၧာန္အမ်ားအျပား က်က္စား ေနထုိင္ရာႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားအ တြက္ အားထားမွီခိုေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္ေျမ မ်ားအေပၚ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား သည္။


အဆိုပါလမ္းကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း မရွိပါက တစ္ကမ​ၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေရးပါေသာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေၾကာင္း WWF-ျမန္မာ၏ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ မစၥဟန္နာဟယ္ ဆင္ဂန္က ေျပာသည္။

‘‘လမ္းေဖာက္တာနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ က ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မသိၾကတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါအျပင္ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ အဆုိျပဳနယ္ေျမမွာ မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္တဲ့ တုိင္ပင္အသိေပး မႈ အခမ္းအနားမွာလည္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ခံစားရတဲ့ လူထုအမ်ားအျပား ဖိတ္ၾကားမခံရလို႔ မတက္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး’’ဟု မစၥဟယ္ ဆင္ဂန္ကဆုိသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္လမ္းမႀကီးအပါအဝင္ ထား ဝယ္စီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူထု အေပၚ သက္ေရာက္မႈ လံုးဝမရွိ ေရး ေရွာင္လႊဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News