ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္ေဟာင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား တင္ေျမႇာက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္တို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရန္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိိုင္ခံုအမ်ားစုရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ပါတီဝင္မဟုတ္သူ တစ္ဦးကို လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ယမန္ေန႔က ခန္႔အပ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည္။

ဒီခ်ဳပ္အမတ္မဟုတ္ေသာ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
လက္ရွိ တစ္သီးပုဂၢလ အ မတ္ဟုဆိုရမည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  (ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳး) ပါတီဝင္ေဟာင္း ကြတ္ ခိုင္အမတ္ အသက္ (၆၈)ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ပုလဲအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ဦးတီခြန္ျမတ္က ဆႏၵမဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးကို ရရွိခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေပ်ာ္ဘြယ္အမတ္ ဦးေသာင္းေအးကို ပါတီတူ  ေက်ာင္းကုန္းအမတ္ ဦးသိန္းထြန္းက အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ေနရာအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၀ ရရွိသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေထာက္ခံမဲ ၁၄၁ မဲသာရရွိသည့္ ဦးေသာင္းေအးကို အႏိုင္ရရွိိခဲ့သည္။

 ဦးဝင္းျမင့္ႏုတ္ထြက္သြား ခ်ိန္တြင္ ၎ေနရာကိုဆက္ခံႏိုင္ ဖြယ္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ အာဏာရပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းထြန္း ဟိန္တို႔ ေရပန္းစားေသာ္လည္း အာဏာရပါတီဝင္ မဟုတ္သူ တစ္ဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာ ရရွိခဲ့၍ အံ့ၾသမွင္ တက္သူမ်ားရွိသလို ေဝဖန္သူမ်ား လည္း ရွိခဲ့သည္။

ေဝဖန္သူမ်ားထဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုုယ္တိုင္အမည္ ထုတ္ေဖာ္လိုျခင္းမရွိဘဲ ပါတီတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ဥကၠ႒ေနရာခန္႔အပ္သင့္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

 သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ရရွိ ေသာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲအေရအ တြက္အရ အာဏာရပါတီလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၃ ဦးရွိၿပီး ဦးတီခြန္ျမတ္ရရွိသည့္ ေထာက္ခံမဲသည္ ၂၈၀ ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရင္းႏွီး၍ေလာ
တစ္ဖက္တြင္ ယခင္လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ လက္ရွိျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရး ရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ရင္းႏွီး သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိ၍ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ဥပေဒၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တြဲဖက္ထား ၿပီး ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)၊ တိုက္ခိုက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တိုက္ခိုက္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သူ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ အၿငိမ္း စားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းခဲ့သူ အျဖစ္ သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

‘‘၂၀၀၇ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္မွာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံု ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ မွာလည္း ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာက် ေတာ့ ဦးေရႊမန္းဂုိဏ္းျဖစ္သြားတာ ေပါ့’’ ဟု တေကာင္းႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ ဝင္ ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက ‘‘ဦး ေရႊမန္းက လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရအတြက္ ေနာက္ကြယ္ကမဟာဗ်ဴဟာ ခ်ေပးေနတဲ့သူ (Strategist) ျဖစ္ေနသလားလို႔ေတာင္ ေတြးစရာျဖစ္လာတာေပါ့’’ ဟု သံုးသပ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကမူ ဥကၠ႒ သစ္ျဖစ္လာသည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ အထူးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး အေနအထားကို သံုးသပ္ေျပာ ၾကားလိုျခင္းမရွိိေသာ္လည္း လႊတ္ ေတာ္အေပၚ အထူးေကာ္မရွင္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို လက္ခံမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

‘‘(သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ေထာက္ ခံမႈနဲ႔ ဒီေနရာရတယ္လို႔) မျမင္ပါ ဘူး။ ဆရာတို႔ေခါင္းေဆာင္က ယံု ၾကည္စိတ္ခ်လို႔ ေပးလိုက္တဲ့ဟာ တစ္ခုကို ဆရာတို႔ ေက်ေက်နပ္ နပ္လက္ခံရမွာျဖစ္တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆရာတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က ယံု ၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာ ကို ဆရာတို႔ တစ္ခဲနက္ေရြးခ်ယ္ ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ဆရာတို႔ ဘာမွစိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာလွ မိုးက ‘‘ေကာ္မရွင္က ေကာ္မရွင္ ပါပဲ။ ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးလို႔မရပါဘူး။ သူသည္ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ဟာ အႀကံျပဳလို႔ပဲရပါ တယ္။ တုိက္႐ိုက္ဥပေဒလည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိပါဘူး။ ဥပေဒ တစ္ရပ္အေပၚမွာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ လည္း မရွိပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ထိုင္ခံု အမ်ားစု ရရွိထားသည့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ႀကီးမား သည့္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကရာထူးကို ကရင္တိုင္းရင္းသား မန္းဝင္းခိုင္ သန္းက တာဝန္ယူထားၿပီး လက္ က်န္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ႏွစ္ခြဲကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ဦးတီခြန္ျမတ္က တာဝန္ယူခြင့္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

စြန္႔စားမႈမ်ားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ဦးတီခြန္ျမတ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ခန္႔အပ္ရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ Risk(စြန္႔စားမႈ) မ်ားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ဦးရဲမ်ိဳးဟိန္းက ေထာက္ျပသည္။

အခ်က္ေလးခ်က္သည္ အ ေရးပါသည့္ေနရာကို ပါတီတြင္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ မရွိ၍ လား၊ ပါတီအေပၚ မည္မွ်သစၥာခံ မည္နည္း၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွပါတီ ဝင္မ်ားကို မည္သို႔ထိန္းေက်ာင္း မည္နည္း၊ ယခင္က ျပည္သူ႔စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သ တင္းထြက္ေပၚခဲ့မႈမ်ား ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဦးတီ ခြန္ျမတ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ စြန္႔စား ရာက်လြန္းသည္ဟု ေအာက္ပါ အတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ကိုယ့္ပါတီကမဟုတ္ဘဲ တ ျခားပါတီက လူတစ္ေယာက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အဆင့္(၅)ရွိတဲ့ ေန ရာကိုေပးလိုက္တယ္ဆိုတာဟာ ေတာ္ေတာ္စြန္႔စားလြန္းရာက်မ လားဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳး ျမင္မိတယ္။ ကာလံုမွာလည္းပါတယ္။ ေနာက္ မၾကာခင္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကေနရာကို ယူ ရေတာ့မယ္။ တကယ့္အဓိကက် တဲ့ေနရာကို ကိုယ့္ပါတီက လူတစ္ ေယာက္ကုိ မေပးဘဲနဲ႔ တျခားပါ တီက ကူးလာတဲ့လူတစ္ေယာက္ ကို ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာဟာ စြန္႔ စားလြန္းရာ က်မလားလို႔ျမင္မိ တယ္’’။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ သည့္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ ဥကၠ႒အသစ္ျဖစ္ လာသည့္အေပၚ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္မႈရွိ၊ မရွိကို 7Day Daily သတင္းစာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးကိုေမးျမန္းရာ ၂၀ ဦးက သေဘာတူႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ငါး ဦးက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ က်န္ငါးဦးက တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းမရွိေပ။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ ငါးဦးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ သံုးဦးပါဝင္သည္။

‘‘အမွန္အတိုင္း ေျပာရင္ ဦး တီခြန္ျမတ္ကို မႏွစ္သက္တာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ေျခာက္လဆို ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ရာထူးယူမယ့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာမွာ အင္န္ အယ္လ္ဒီက ကိုယ္စားလွယ္မ ျဖစ္တာကို အံ့ၾသမိတာအမွန္ပဲ’’ ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထူးျခားသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေလာင္းအမည္ စာရင္း တင္သြင္းေသာ္လည္း အ စည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဦးတီခြန္ ျမတ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီေန႔ေရြးခ်ယ္ပြဲက ေကာင္း မြန္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာရွိပါတယ္’’ ဟု ေက်ာင္းကုန္းအမတ္ ဦးသိန္း ထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

7Day Daily သတင္းစာက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ခုနစ္ဦးကိုဦးတီခြန္ျမတ္အေပၚ သေဘာထား ေမးျမန္းရာ ငါးဦးက သေဘာတူ ေထာက္ခံေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ၿပီး ႏွစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ျငင္း ဆိုသည္။

အဂတိကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္မည္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ဦးတီခြန္ျမတ္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာျခင္း သည္ ပါတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဥကၠ႒သစ္သည္ ဒီခ်ဳပ္၏ မူဝါဒ အတိုင္း ဥပေဒျပဳေရး က႑ပီျပင္ ေရး၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေရွ႕ပိုင္းမွာရွိခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ခြဲ တာကာလမွာေတာ့ လက္ရွိဥကၠ႒ ဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္တာမ်ိဳး ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးက်ေတာ့ ဆရာတို႔အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအ ေပၚမွာပဲ သူလိုက္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူဥကၠ႒ ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒီလမ္း ေၾကာင္းကေန ေသြဖည္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒါကအား လံုးေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ ပုလဲ အမတ္ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ‘‘တိုင္း ရင္းသား တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ တယ္။ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳ လည္း ရွိေနတယ္။ သူ႔ရဲ႕မူလ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြး အရလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္ တည္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ေနာက္ တစ္ခုက က်ေတာ့လည္း ကြၽန္မ တို႔ပါတီရဲ႕မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္သ ေဘာတရားေတြအတိုင္း၊ ပါတီ ကခ်မွတ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္ မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထား တယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီေန႔တစ္ခဲ နက္မဲေပးၿပီး ေတာ့ေရြးခ်ယ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းအၿပီး  သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသူ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဥပေဒေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ဥကၠ႒ ေဟာင္းဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ လႊႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္တြဲညီညီလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ား စုက သံုးသပ္သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ၂၀၁၇ တြင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ကတည္းက ဦး ၀င္းျမင့္က ၎ေနရာကို ဆက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ ႀကိဳတင္လ်ာ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္က ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာရာ တြင္ ‘‘ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကြၽန္ ေတာ့္အား ေပးအပ္လိုက္တဲ့အ တြက္ ဒီတာဝန္ႀကီးကို ကြၽန္ေတာ့္ အေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္း  စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ အဂတိ တရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေစရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ရဲ႕ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္တို႔ကို ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလး နက္တည္ၾကည္စြာ ကတိျပဳပါ တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အမတ္က ဒုဥကၠ႒
ယခင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ေနရာ လစ္လပ္သြား ၍ ယင္းေနရာအတြက္ ဆက္ လက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာ အသက္ (၆၉) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ေနာင္ခ်ိဳအမတ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ႏွင့္အၿပိဳင္ မိတၳီလာအမတ္ ေဒါက္ တာေမာင္သင္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္ခံ မဲ ၂၇၀ ရရွိသည့္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က ေထာက္ခံမဲ ၁၄၃ မဲရရွိသည့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းကို အႏိုင္ ရရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။

More in News Section