ကေနာင္စက္႐ုံေဟာင္းမွသည္ စစ္ကိုင္းဆီသုိ႔

တစ္ခ်ိန္က ထည္ဝါခံ့ညား ခဲ့ေသာ စက္႐ုုံေဟာင္းႀကီး၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယခုေတာ့ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္း ထူထပ္ကာ အမႈိက္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အုတ္႐ုိးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ကန္ ငယ္မ်ား၊ အရြယ္စုံအုတ္ခုံမ်ားက စက္႐ုံေဟာင္းႀကီးအတြင္းတြင္ ေန ရာအႏွံ႕တည္ရွိေနသည္။

တစ္ဖက္လွ်င္ ၁၅ ေပခန္႔ရွိ ၿပီး စတုရန္းပံုညစ္ထည္းထည္း အုတ္ေခါင္းတိုင္ႀကီးႏွင့္ ေျမ ေအာက္လိုဏ္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာအုတ္ ႐ုိးေျမာင္းမ်ားကုိလည္း စက္႐ုံ ေဟာင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ထုိ စက္႐ုံေဟာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအ လယ္ပုိင္းရွိ အထင္ကရေနရာ ျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တံတားသစ္နံေဘးတြင္တည္ရွိေသာ ေရွး ေဟာင္းသမုိင္းဝင္ စက္႐ုံေဟာင္း တစ္ရုံျဖစ္သည္။

တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကုိ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့သူ ကေနာင္မင္းသား ႀကီး၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ စက္႐ုံ မ်ားထဲမွ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပုိင္း တြင္ ကေနာင္မင္းသားႀကီးတည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ စက္႐ုံ ၅၀ ေက်ာ္ အနက္မွတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဧရိယာစတုရန္းေပ ၈၇၀ က်ယ္ ဝန္းသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္ဦး ေမာ္ဘုရားအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ထုိစက္႐ုံေဟာင္းသည္ ကေနာင္ မင္းသားႀကီးအစီအမံျဖင့္ တည္ ထားခဲ့ေသာ သံရည္က်ိဳစက္႐ုံ ေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုစစ္ ကုိင္းတုိင္းအစုိးရက ခရီးသြားလုပ္ ငန္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခရီး သြားလာလည္ပတ္စရာေနရာတစ္ ခုအျဖစ္ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ားစတင္ေနေလၿပီ။

စက္႐ုံကုိ ၁၈၇၄ တြင္ အုတ္ ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ က ေနာင္မင္းသားႀကီး လုပ္ႀကံခံရၿပီး ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္မွ စက္႐ုံစတင္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မူမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စက္႐ံုျဖစ္ သည္။ အဆိုပါသံရည္က်ိဳစက္႐ုံ တြင္တစ္ရက္လွ်င္ ေက်ာက္မီး ေသြးတန္တစ္ရာျဖင့္ လည္ပတ္ ႏုိင္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံမွ စက္ပစၥည္းမ်ား အျပည့္ အ၀ မရသျဖင့္ မလည္ပတ္ခဲ့ရေသာ စက္႐ုံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိသည္။


လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔က ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံရည္က်ိဳစက္႐ုံ ၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း)

အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္း သားႀကီးက ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပုိင္း ရတနာပုံေခတ္တြင္ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ၁၈၅၄ က စတင္ကာ စက္ပစၥည္းမ်ား စတင္ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ၁၈၆၃ ကစ၍ ပညာေတာ္သင္မ်ားကို အိႏိၵယ၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၆ တြင္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး လုပ္ႀကံခံရၿပီး စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း၎၏ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရတနာ ပုံေခတ္တြင္ ဒဂၤါးစက္႐ုံ၊ သံရည္ က်ိဳစက္႐ုံ၊ ရက္ကန္းစက္႐ုံ၊ မဲ နယ္စက္႐ုံ၊ ကန္႔စက္႐ုံ၊ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံ၊ လွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၊ ဘြိဳင္လာ ေရေႏြးေငြ႕စက္၊ လက္နက္စက္၊ ဆန္စက္၊ သစ္စက္၊ သၾကားစက္ ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္႐ုံ ၅၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ နီးပါး အေမ့ ေလ်ာ့ခံထားခဲ့ရေသာ ကေနာင္ မင္းသားႀကီး၏ သံရည္က်ိဳစက္႐ုံ ေဟာင္းႀကီးကုိ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၏ လည္ပတ္ေလ့လာစရာေနရာအ ျဖစ္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ေဆာင္  ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း မ်ားစြာထဲမွ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။

စက္႐ံုၿခံ၀င္းကုိ မႏၲေလး က်ံဳးၿမိဳ႕႐ိုးအတိုင္း အုတ္တံတိုင္း ခတ္ကာရံျခင္း၊ အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈသူမ်ား အဆင္ ေျပေစရန္ ေလ်ွာက္လမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သမိုင္းအ ခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းထား ေသာဘုတ္ျပားေထာင္ျခင္း စ သည္တုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးဝင္းႏိုင္က ဆုိသည္။

စက္႐ုံေဟာင္းကုိ စစ္ကုိင္း တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕မွ က်ပ္သိန္း ၅၄၀ အကုန္က်ခံကာ  မတ္လ ပထမပတ္ကစတင္၍ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေနသည္။


ေညာင္ရမ္းေခတ္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားရွိရာ တိေလာကဂု႐ုလိုဏ္ဂူ ((ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း))

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသ အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္စီစဥ္ေန သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္း၏ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအုံမ်ားစြာရွိေသာ  စစ္ ကိုင္းၿမိဳ႕ကို အဓိကထားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည္။ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံရည္ က်ိဳစက္႐ုံသည္ သမုိင္းအစဥ္အ လာရွိၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီး သြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ေမွ်ာ္ မွန္းထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီစက္႐ံုအနီးမွာ အမိႈက္ မပစ္ရဘူးဆိုလည္း ညခင္းေတြဆို ခိုးၿပီးပစ္တာပဲ။ အုတ္တံတိုင္းေတြ ခတ္လိုက္ရင္ေတာ့ လုပ္လို႔မရ ေတာ့ဘူးေပါ့’’ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ သံရည္က်ိဳစက္႐ုံအနီး ေနထိုင္ ေသာ အသက္(၇၄)ႏွစ္အရြယ္ အ ဘြားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ ငံအလယ္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီးလမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ကုန္း လမ္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္တစ္စင္းသာျခား ၿပီး အလြန္နီးကပ္စြာတည္ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္၊ ေကာင္းမႈေတာ္ ဘုရား၊ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီ၊မင္း ကြန္းေဒသ၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံရည္က်ိဳစက္႐ံု၊ အေစခံ ခံတပ္၊ ေရွးေဟာင္း႐ုပ္စံုေက်ာင္းႏွင့္ ေညာင္ရမ္းေခတ္နံရံေဆးေရးပန္း ခ်ီမ်ားရွိေသာ တိေလာကဂု႐ုလိုဏ္ ဂူစသည့္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအံု အမ်ားအျပား တည္ရွိသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ထက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီး သြားဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာလည္ ပတ္စရာ ေနရာမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ခရီး သြားဧည့္သည္ လာေရာက္လည္ ပတ္မႈနည္းပါးသည္။


သံရည္က်ိဳစက္႐ုံတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း)

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔  ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၄၄  ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ ဟု စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသၾကီး ဟုိ တယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦး စီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ သူဦးက ေျပာသည္။

ယင္းမွာ မိုင္အနည္းငယ္သာ ကြာေ၀းသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ ခရီးသည္၀င္ ေရာက္မူ အလြန္နည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ၂၀၁၇ အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီး သြားဧည့္သည္ ေလးသိန္းခန္႔ လာ ေရာက္လည္ပတ္ေၾကာင္း ဟုိ တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမူဦး စီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားဧည့္ သည္ လာေရာက္လည္ပတ္မူ နည္းပါးျခင္းသည္ သမိုင္းဝင္ေရွး ေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ မင္းကြန္း ေဒသသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာရ ေသာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ လမ္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းကာ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းကြန္း ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ သို႔ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ မူ မ်ားေသာ္လည္း  ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား အမ်ားစုသည္ မႏၲေလး ဆိပ္ကမ္းမွ တစ္ဆင့္ ေရေၾကာင္း ျဖင့္ မင္းကြန္းေဒသသို႔သာ အမ်ား ဆုံး လည္ပတ္သည္ဟု ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘စစ္ကိုင္းကို ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြ လာပါတယ္။ အခု ျပဳျပင္တဲ့ ေရွးေဟာင္းေနရာေတြ ကို လာတာသိပ္မရွိဘူး။ အဲဒီ ေနရာေတြကို လာေရာက္ဖို႔ဆိုရင္  သူတို႔သိရမယ္၊ သူတို႔စိတ္ဝင္စားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိရမယ္။ ဒီအတိုင္းႀကီးျပဳျပင္ ေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ ဘာ မွထူးလာမယ္မထင္ဘူး’’ ဟု စစ္ ကုိင္းၿမိဳ႕ခံ ဦးရဲထက္ေဇာ္က မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈ ျမႇင့္တက္လာေစရန္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း အ ေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းတုိင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဧရာဝတီျမစ္ ကမ္းေဘးရွိ မင္းတုန္းမင္းလက္ ထက္ ၁၈၇၉ တြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ အေစခံခံတပ္၊ ေညာင္ရမ္း ေခတ္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားရွိ ေသာ တိေလာကဂု႐ုလိုဏ္ဂူႏွင့္ မင္းကြန္းေဒသရွိ သမုိင္းဝင္ႀကီး ေလးႀကီးျဖစ္ကာ ဘိုးေတာ္ဘုရား ေကာင္းမႈ ၁၈၁၇ တြင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာ  ၾကက္ေထာင့္ကန္ စသည္တို႔ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အ အံုေနရာမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းကာ  ခရီးသြားက႑ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈ ႏွစ္ဆအထိ ျမင့္တက္ လာႏိုင္ဟု ခန္႔မွန္ေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဝင္းႏိုင္က ဆို သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ၏ ခရီး သြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ ရြက္မည့္အေပၚ  ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျပည္တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘စစ္ကုိင္းတုိင္းမွာေတာ့ အဲဒီ လိုမ်ိဳး ဆြဲေဆာင္မယ့္ေနရာေတြ ရွိ လာရင္ ဧည့္သည္ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ပို႔ေပးႏုိင္မွာပါ။ အခုလို ေဒသသစ္ ေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာကို ႀကိဳဆုိရ မွာပါ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ဒု ဥကၠဌ ေဒၚစုစုတင္ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ခရီးသည္ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မည့္ေနရာေဒသႏွင့္ အစီအစဥ္  အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနဦးမည္ ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ အေရးႀကီးဆုံးက ဆြဲေဆာင္မူပဲ။ သမုိင္း၀င္ေနရာႀကီး ျဖစ္ေနေပ မယ့္လည္း ဆြဲေဆာင္မူမရွိရင္ ခရီးသြားမလာဘူး’’ ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။


စစ္ကိုင္းရွိ ႐ုပ္စုံေက်ာင္း (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း) 

သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းကာ  ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ အစားအေသာက္၊ တည္းခို ေနထိုင္မႈ စသည္တို႔ ၿပီးျပည့္စံုမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔ အတြက္ ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စားေသာက္ ဆိုင္၊ ဟိုတယ္စသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ျမႇင့္တင္ရန္ လုိ အပ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

‘‘ပ်ဳၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြဆုိရင္ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ထဲမွာေတာ့ စာ ရင္းထည့္လိုက္ၿပီေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ ဘယ္လိုတည္းရမယ္၊ ဘယ္လိုစားေသာက္ရမယ္၊ ဘယ္ လိုသြားရမယ္ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကို ျပန္ေျဖႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆြဲ ေဆာင္မူရွိေပမယ့္ အဲဒီလို၀န္ ေဆာင္မူေတြက မလိုက္ႏုိင္ရင္မဖြံ႕ ၿဖိဳးႏုိင္ပါဘူး’’ ဟု ဦးေနာင္းေနာင္း ဟန္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

 စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစ ရန္ ၿမိဳ႕၏အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ဆိုင္း ဘုတ္ အေသး ၁၇ ခုႏွင့္ စစ္ကိုင္း တံတားထိပ္၊ အင္းဝတံတားထိပ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမႀကီး သံုးေနရာ ၌ ဆိုင္းဘုတ္အႀကီး ငါးခုထား ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းႏိုင္က  ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ  လည္ ပတ္ေလ့လာစရာ  ေနရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘တစ္ရက္စာ ေလ့လာလည္ ပတ္စရာ ရွိသြားေတာ့ မႏၲေလး နည္းတူ စစ္ကုိင္းကို ဝင္လာမွာပဲ’’  ဟု ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္ ေျခာက္ခုႏွင့္ လိုင္စင္ရ တည္းခုိ ခန္း ၄၆ ခုရွိၿပီး ဟိုတယ္အဆင့္ရွိ တည္းခိုခန္းမ်ားကို ဟိုတယ္အ ဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္က စတင္ကာ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကိုင္း)ႏွင့္ ခရီး သြားေအဂ်င္စီမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ကာ အင္းဝ-စစ္ကိုင္း-မင္းကြန္း တစ္ ေန႔တာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ခရီးစဥ္သစ္ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း  ဦးဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိသလို သာသနာ့နယ္ေျမ တစ္ခုအျဖစ္လည္း ထင္ရွားသည္။ စစ္ကိုင္းေဒသတြင္ ေက်ာက္ပ်ဥ္ လုပ္ငန္း၊ အိုးလုပ္ငန္း၊ ေငြထည္၊ ေၾကးထည္လုပ္ငန္း၊ စကၠဴ႐ုပ္လုပ္ ငန္းႏွင့္ ဂစ္တာလုပ္ငန္းစသည့္ ႐ိုးရာလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လည္း တည္ရွိသည္။  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၏ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ေက်ာက္စိမ္းအ ေခ်ာထည္ လုပ္ငန္း၊ တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ ခရီးသြားလုပ္ ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ ရြက္သလို ၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမ့ခံအျဖစ္တည္ရွိခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ  ကေနာင္းမင္းသားႀကီး သံရည္က်ိဳ  စက္႐ံုမွာမူ မၾကာမီ ျပန္လည္အသက္၀င္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၀င္သံရည္က်ိဳစက္႐ုံက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ဆီသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားပိုမိုလာေရာက္ေစရန္ အက်ိဳးျပဳလိမ့္မည္ဟု အားလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အဆိုပါစက္႐ံုေဟာင္းႀကီးႏွင့္ အၿပိဳင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ ခရီးသြားက႑  အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမင့္တက္လာေရးေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။