တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီက်န္း ဒုတိယသက္တမ္း ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရ

(reuters)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္က မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ လီကီက်န္းအား ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လီကီက်န္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဩဇာအႀကီးဆံုး ေခါင္းေဆာင္ သမၼတစီက်င္းပင္ ၏ အရိပ္ထိုးက်မႈ ရင္ဆုိင္ေနရ သည္။


ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ခန္းမ ေဆာင္၌ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးအတြင္း လီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ခန္႔အပ္မႈအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၂,၉၆၄ ဦးက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

သမၼတသက္တမ္း ဒုတိယ ငါးႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ကို ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက တစ္ခဲ နက္ ေထာက္ခံၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ လီအား ယင္းသို႔ ဆက္လက္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ၂၀၁၃ က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ ေသာ လီ(၆၂)ႏွစ္အတြက္ အစိုးရေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ ထပ္ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့လာမႈ လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ စီ၏ အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အရာရိွေဟာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးေဟာင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဝမ္ကီရွန္သည္ မတ္လ ၁၇ ရက္က ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

သမၼတအျဖစ္ ငါးႏွစ္သက္ တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ပါလီမန္က ပယ္ ဖ်က္ေပးခဲ့သျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ယခုအခါ စီသည္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္း ေၾကာင္း ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီျဖစ္သည္။

—Ref: AFP