ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

ရန္ကုန္ - ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး  ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္ တာမ်ားအသင္းက မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ံု၌ ေဆာင္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံႏွင့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ေရးက႑၊ ကန္ထ႐ိုက္တာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲ အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားအားလံုးမွ ပါ၀င္ေနသူမ်ား စုေပါင္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေျဖရွာရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴးဦးလာဇာက ေျပာသည္။