သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ေဆြးေႏြး

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႏွစ္ ၂၀ ထက္ပိုေသာ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္  ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မေပး ရန္၊ လိင္ပညာေပးမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပး ရန္တို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက  ေျပာသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ ခံရသည့္ မိသားစုမ်ားကို ကူညီ ေပးသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခုိင္ႏွင္း ေ၀၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ  ရပ္တန္႔ ေရးလႈပ္ရွားသည့္အဖဲြ႕ႏွင့္ သက္ ငယ္မုဒိမ္းအေရး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီေပးေန သည့္ အခရာအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အ ပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


လိင္အၾကမ္းဖက္မႈရပ္အဖဲြ႕ မွ မရီသာက ၎တို႔အဖဲြ႕အေန ျဖင့္ ကေလးမ်ား နည္းပညာဆုိင္ ရာ အႏုိင္က်င့္မခံရေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္းဆုိသည္။ လိင္ပညာေပးမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပး ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းကို လိင္ပညာေပးဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ႔နီတိစသ ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ႏွစ္ ၂၀ ထက္ပိုေသာ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မေပး ရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ က်ဴးလြန္ ခံရသူ၏ အသက္အပိုင္းအျခားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေရး ေဆြးေႏြးရာ ေဆြးေႏြးသူမ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔အသံအ ျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္၍ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၉၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း၌ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ပြားကာ ဧရာ၀တီတုိင္း တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

More in News Section