ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အတိုးႀကီးစြာေပး၍ ေငြေခ်းေနရဟုဆို

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၆ သန္း ေက်ာ္)သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္လက္လွမ္းမမီသျဖင့္ အတုိး ႀကီးစြာ ေပး၍ ေခ်းေငြမ်ားရယူေန ရသည္ဟု မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး လက္္လွမ္းမီေရး ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း(MAP)တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုလ သမဂၢေငြေၾကးအရင္းအႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNCDF)၊ ဓန Facility ႏွင့္ ၿဗိတိန္ UK aid တုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္း မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံ ကိန္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို စတာလင္ ေပါင္ ၂၅ သန္းအသံုးျပဳ၍ ၂၀၁၅ က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္သမားအုပ္စု၊ တရားဝင္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ သူအုပ္စု၊ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူအုပ္စု၊ ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိသည့္ ဝန္ထမ္းအုပ္ စုႏွင့္ ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ လယ္ လုပ္သားႏွင့္ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ား အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုငါးစုခြဲကာ ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ ေလ့လာခဲ့သည္။

ကိုယ္တိုင္စိုက္လယ္သမား မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ၏အေရးႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္း တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထုိသူမ်ား အနက္ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေခ်း ေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြရရွိသူ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ေခ်းေငြ မလံုေလာက္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထို အုပ္စု၏ေလးပုံတစ္ပံုသည္ ေငြ တိုးေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ မွ ေခ်းေငြရယူေနရသည္ဟု စီမံ ကိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္း၌ တရားဝင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား မွ ေခ်းေငြမရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ မွတ္ပံုမတင္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေငြတိုးယူ လုပ္ကိုင္ေန ရသည္။ ပံုမွန္ဝင္ေငြရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ေနရာတြင္ ေငြစုေနၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းအသံုးျပဳႏုိင္္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဆိုထား သည္။ ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္  လယ္ယာလုပ္သားႏွင့္ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ား၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္အတိုးႀကီးျမင့္စြာ ေခ်းေငြရယူေန ရသည္ဟု အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ေငြ ေၾကးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆို ရင္ လူေတြက ဘဏ္မသြားဘူး၊ လူေတြက တရားဝင္တည္ေထာင္ ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မသံုး ဘူးဆိုရင္၊ ေခ်းေငြမရယူဘူးဆိုရင္ Financial Institution (ေငြေရးေၾကးေရး က႑)က ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မလဲ’’ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအနက္ အာမခံ ထားသူ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေငြ စုေဆာင္းသူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကီးၾကပ္ခံေငြေၾကးလုပ္ ငန္းျဖစ္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္အေသး စားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ ရရွိသူ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ဘဏ္ေခ်းေငြက အေပါင္ ပစၥည္းလိုတယ္။ အေပါင္ပစၥည္း  အိမ္ဆိုရင္ အိမ္တန္ဖိုးရွိသေလာက္လည္း မေပးဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြရဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္’’ဟု ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးျပည့္စံုေအာင္က ေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသိမိတ္ေဆြထံမွ ေခ်းေငြယူရၿပီး အနည္းဆံုး တစ္လလွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးရသည္မ်ား ရွိသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအ ရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြ ၃ ဒသမ ၅ ေဒၚလာ(က်ပ္ ၄,၇၀၀ ခန္႔)ရွိသည္ဟု အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News