တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးသာရွိ

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ကို တစ္ျပည္လံုးတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္း သူတစ္ဦးသာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို သည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဓာတု ေဗဒႏွင့္  စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္ရာ အထက(၂)စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စာစစ္ဌာနမွ စာေျဖသူတစ္ဦးသာ ယင္းဘာသာရပ္ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္း သြင္းထားသူ ရွစ္သိန္းေက်ာ္တြင္ တစ္ဦးသာ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲ ျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ ၿပီး မပ်က္ကြက္ဘဲ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

‘‘စာရင္းသြင္းတစ္ဦး၊ ေျဖ တစ္ဦးပဲ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦး စီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသူ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ကလည္း  စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာတြဲ ျဖင့္ပင္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆို ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျမန္မာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီး တနသၤာရီေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္းသားသည္ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ စာေမးပြဲကို က်န္ႏွစ္ဦးေျဖဆိုေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သူမရွိေပ။တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေဘာဂေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဘာ သာတြဲႏွင့္ ဇီဝေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္ သည့္ ဘာသာတြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္တြင္ ဘာသာတြဲ ရွစ္ခုရွိ ေသာ္လည္း ပထဝီဝင္၊ သမုိင္း၊ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာရပ္ မ်ား ပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူသူနည္းပါးသည္။

Top News