ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳနည္းအခမဲ့သင္ၾကားေပးမည္

 ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေစေရး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွစ္ ေသာင္းခြဲကို အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳနည္း အခမဲ့သင္ေပးရန္ တယ္လီေနာႏွင့္ KMD ကြန္ပ်ဴတာစင္တာတို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၃ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ KMD ကြန္ပ်ဴ တာစင္တာမ်ားတြင္ အေျခခံ ကြန္ ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ နည္း အခမဲ့သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီးကုန္က်စရိတ္ကို တယ္လီေနာက က်ခံမည္ျဖစ္သည္။


ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွစ္ေသာင္းခြဲကို ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္အတြင္း သင္တန္းပို႔ခ် မည္ျဖစ္ၿပီး Ericsson, Irrawaddy Green Towers ႏွင့္ MIDO တို႔ကစီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးကူညီထား ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာက ထုတ္ျပန္သည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းျမင့္မား လာေစရန္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳနည္းသင္ တန္းကို ၂၀၁၇ ေမလတြင္ လိြဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၂၀ ျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစီမံကိန္းကို စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မို ဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳနည္းသင္တန္း တြင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ေဘးကင္းစြာ အသံုးျပဳတတ္ေစ ရန္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္  အသံုးျပဳသူမ်ား သည္ အင္တာနက္မွ အခ်က္အ လက္မ်ား ရွာေဖြအသံုးခ်ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သီရိလကၤာႏုိင္ငံအေျခ စိုက္သုေတသနအဖြဲ႕ LIRNEasia စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။