ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားျပားေသာ အစားအစာစားသုံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်သူမ်ား က်န္းမာေရးအက်ိဳးရွိ

အာလူးႏွင့္အျခားကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ႂကြယ္၀သည့္အစား အစာမ်ားစားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လူႀကိဳက္မ်ားေသာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ေလ့လာမႈအသစ္ တစ္ခုအရအစားအစာမ်ားေလွ်ာ့စားျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာက်န္း မာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာအစားအစာမ်ားကုိ သီတင္း ႏွစ္ပတ္အထိ ေလွ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းေလ်ာ့နည္းေစ ၿပီး အျခားႏွလုံးေသြးေၾကာဆုိုင္ရာက်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံသုေတသီမ်ားေလ့လာမႈအရ အရက္ေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာအသည္းအဆီဖုံးေရာဂါကုိ ကုသရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအစာမ်ားအဓိကက်ၿပီး သာမန္အား ျဖင့္ အဆီစားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၫႊန္ၾကားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားသုံးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ယင္းေရာဂါအေျခအေနအတြက္ အက်ိဳးရွိ ေၾကာင္း ဆီြဒင္သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္အသည္းတြင္ အဆီဖုံးသူမ်ားကာဗုိဟုိက္ ဒရိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားသည့္အစားအစာမ်ား ေလွ်ာ့စားသင့္သည္။

ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာအစားအစာမ်ား ေလွ်ာ့စား ျခင္းျဖင့္ အသည္းတြင္ဖုံးအုပ္ေနသည့္အဆီမ်ားသိသိသာသာေလ်ာ့ က်ႏုိင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ယင္းအစားအစာမ်ားေလွ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ အူလမ္း ေၾကာင္းရွိ ပုိးမႊားမ်ားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစၿပီး အသည္းအတြင္းရွိအ ဆီကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္မႈစြမ္းပကားပုိေကာင္းလာႏုိင္သည္။
အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစား(၂)ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ အရက္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားသည္။ ယင္းအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသူ  ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အ၀လြန္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။
(MNT)

Top News