သီးျခားေငြစာရင္း (Other Account) ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္းရွင္းလင္း

 Other Account (သီး ျခားေငြစာရင္း)တြင္ ကန္ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံႏွင့္ညီမွ်သည့္ က်ပ္ေငြမ်ားရွိေနျခင္းသည္ သမၼတဦး သိန္းစိန္အစုိးရ၏ မ႐ုိးေျဖာင့္ ေသာသေဘာျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ လုပ္ခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွား မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ေဟာင္းဦးတင္ႏုိင္သိန္းက ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေရးသားထား သည္။

အစုိးရအက်ပ္အတည္းျဖစ္ ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ Other Account မ်ားတြင္ ကန္ေဒၚလာကုိးဘီလီယံ ႏွင့္ ညီမွ်သည့္က်ပ္ေငြမ်ားရွိေန ျခင္းသည္ လက္ရွိအစုိးရအတြက္ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အ မွန္တကယ္ရွိ၊ မရွိမသိရေသး၍ အျပည့္အ၀၀မ္းမသာႏုိင္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးပညာရွင္ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ၎ ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္၌ ေရးသားထား မႈအေပၚ ၀န္ႀကီးေဟာင္းက ျပန္ လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။


အဆုိပါစာရင္းမ်ားသည္ စာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စစ္ေဆးခ်က္ မ်ား၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနစာ ရင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား တြင္ စာရင္းေပၚေငြမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စာရင္းေဖ်ာက္မရသည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ႏုိင္ သိန္းက ျပန္လည္ေရးသားထား သည္။

‘‘မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနနဲ႔ မ႐ုိး ေျဖာင့္ေသာ သေဘာနဲ႔တမင္ရည္ ရြယ္လုပ္ခဲ့တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွား လည္းမဟုတ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး အစစ္ေဆးခံၿပီး ယင္း႐ုံးကလႊႊတ္ ေတာ္တိုက္႐ုိက္တင္ျပရာမွပါတဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖုံးကြယ္စရာ မလုိတဲ့အတြက္ EITI လုပ္ခဲ့တာ ကုိ ၾကည့္ရင္ရွင္းပါတယ္’’ ဟု၎ က ေရးသားထားသည္။

 ယခင္အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ လုပ္ငန္း၀င္ေငြအေပၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အခ်ိဳး က်သိမ္းဆည္းရၿပီး ယင္းေငြမ်ား သည္ စာရင္းသာရွိၿပီးအမွန္တ ကယ္ရွိ၊ မရွိမသိေသးေၾကာင္း ဦး ၀င္းမ်ိဳးက ေထာက္ျပထားသည္။

‘‘အခုေခတ္စားေနတဲ့ Other Account ထဲမွာရွိတယ္လုိ႔ေျပာတဲ့ ကုိးဘီလီယံေဒၚလာေငြေတြ တ ကယ္ေကာရွိပါေသးသလား၊ စာ ရင္းအေနနဲ႔႔ပဲ က်န္ေနတာလား ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္’’ ဟု ဦး၀င္း မ်ိဳးသူက ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ က ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါေငြစာရင္းမ်ားသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ ထက္ကပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားက စီးပြားေရးဆန္ ဆန္လုပ္ႏုိင္ရန္ Revolving Fund အမည္ျဖင့္ တရား၀င္လည္ပတ္ ရန္ပုံေငြ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရထံ ဆက္လက္ လႊဲေျပာင္းပါလာ ေၾကာင္း   ဦးတင္ႏုိင္သိန္းကဆုိ ထားသည္။  Revolving Fund ဆုိ သည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္စက္႐ုံကုန္ ၾကမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္း သည့္အခါ ေစ်းတက္ခ်ိန္၊ ေစ်းက် ခ်ိန္ၾကည့္၍ ႀကိဳတင္၀ယ္သင့္ပါ ကဘတ္ဂ်က္မေစာင့္ဘဲ ၀ယ္ႏုိင္ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ႏုိင္သိန္း က ရွင္းလင္းေရးသားသည္။

 ထုိစာရင္းမ်ားသည္ EITI ႏွင့္  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္  မဟုတ္ဘဲ ယခင္ကတည္းက စာရင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၎ကေရးသားထား သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ ထက္တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေကာ္ပုိေရး ရွင္းပုံစံေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္ သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပုိ႔ေဆာင္ ေရးက႑တို႔တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔အကူအညီျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္းဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေရးဆြဲရန္ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ယူခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေနာင္တက္လာသည့္အစုိးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္အသြင္ကူး ေျပာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Other Account ထားျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္ကုန္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ပုိမုိအ ဆင္ေျပမည္ဟု ၎ကေရးသား ထားသည္။

Top News