ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်စနစ္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေရး ပညာေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း Visa ျမန္မာထုတ္ျပန္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ် မႈစနစ္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္ အပိုထပ္ေဆာင္းေကာက္ခံမႈႏွင့္ ေဒၚလာ ေစ်းတန္းညႇိတြက္ခ်က္သည့္ အ ေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ ပညာေပး ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း Visa ျမန္မာက ေၾကညာသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ ဖြံ႕ ၿဖိဳးစေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ ယခုကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္မႈ သည္ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ တတိယပတ္၌ Visa က ထုတ္ျပန္သည္။


 ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြအ ၾကား Visa ၏ တြက္ခ်က္ေကာက္ ခံမႈသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို အျပည့္အ၀နားလည္မႈမရွိ ေၾကာင္း၊ Visa အေနျဖင့္ ျမန္မာ ေငြ ျပန္လည္ေကာက္ခံရာတြင္ ဗဟိုဘဏ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ထြန္းက ေျပာသည္။

         ဥပမာအေနျဖင့္ ဟိုတယ္အခန္းဘြတ္ခ္ကင္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ တစ္ေဒၚလာအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ ေပါက္ေစ်း ၁,၃၆၀ က်ပ္ရွိခ်ိန္တြင္ Visa ကတ္၏ ေငြေၾကးျပန္လည္ေကာက္ခံမႈသည္ ၁,၄၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

‘‘ကတ္သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကတ္ကိုဘယ္လိုအသံုး ျပဳရမယ္၊ ကုန္သည္ေတြအေနနဲ႔ လည္း ကတ္လက္ခံတဲ့အခါ အ ေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကို ဘယ္လိုလိုက္နာရမယ္ဆိုတာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လို ပါတယ္’’ဟု Visa ျမန္မာမွ Mr. Arturo Planell က ေျပာသည္။

ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြအ ၾကား တန္းညႇိတြက္ခ်က္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း Visa ျမန္မာေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Visa ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ အေႂကြး၀ယ္ကတ္ကိုင္ ေဆာင္ထားသူ အေရအတြက္ကိုထုတ္ျပန္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္အတြင္း Visa အေႂကြး၀ယ္ကတ္တြင္ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္မႈ ၃၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း Mr. Arturo Planell က ေျပာသည္။

Visa ကတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ တည္ေနရာ ၇,၅၀၀ ေက်ာ္တြင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ၊Visa ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္သည္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်သည့္ စနစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 ကုမၸဏီသည္ ႀကိဳတင္ေငြ ျဖည့္ကတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၃ တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အေႂကြး၀ယ္ကတ္ကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီကမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။