ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးလံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ကာကြယ္ရန္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံ

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုုင္႐ိုၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးလံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ကာ ကြယ္ခ်ထားရန္ အေရးေပၚ ရန္ ပံုေငြ သံုးစြဲႏိုင္ေရး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးသို႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက တင္းျပေတာင္းခံခဲ့သည္။

‘‘ယခုကာလအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားေန တဲ့  အေျခအေနမ်ားကို သတင္း စာ၊ ႐ုပ္သံ၊ ဆိုရွယ္တို႔မွေန၍ ေန႔ စဥ္မျပတ္ လႈံ႔ေဆာ္ေဖာ္ျပေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးအေပၚမွာ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္မယ့္ အလားအ လာမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ရ သည့္ အေနအထားမ်ားျဖစ္ေပၚ လာေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး က တင္ျပလာပါတယ္’’ ဟု အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦး ေက်ာ္တင့္က အေရးေပၚရန္ပံုေငြ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အီဂ်စ္ႏို္င္ငံသို႔ ဆက္သြယ္အ ေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္ ဖြဲ႕အင္အားတိုးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း သံ႐ံုးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လံုၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ား ျဖည့့္  တင္းရန္ႏွင့္ ရဲကင္းမ်ားကို တည္ ေဆာက္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုင္႐ိုရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးကို လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အေရးေပၚရန္ ပံုေငြမွ သံုးစြဲခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုင္႐ိုရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုး လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ က်ပ္ ၄၇ သန္းေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံထား ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးတိုး ျမႇင့္ရန္ က်ပ္ ခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံ ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးအနီးတြင္ အေသးစား ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗံုး ေပါက္ကြဲမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သ တင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေရးတို႔အတြက္ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ ကဲမႈအဖြဲ႕ (ေမာင္ေတာ) မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ခြဲေလးဖြဲ႔ျဖင့္ အင္ အားျဖန္႔ခြဲၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအရ လိုအပ္ေန၍ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္လာ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘နယ္ေျမအေျခအေနအရ အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ လို အပ္တဲ့အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ တပ္ဖြဲ႕ခြဲ ေလးဖြဲ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ကြပ္ ကဲမႈအဖြဲ႕ရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြဲႏုိင္ေရး တင္ျပသည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္ တမ္းတင္ကာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း ဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

More in News Section